Vurdering af grundvandets kemiske og kvantitative påvirkning af søer

Bertel Nilsson, Martin Søndergaard, Liselotte Sander Johansson, Annica Olesen, Jolanta Kazmierczak, Lærke Thorling, Lars Troldborg

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Miljøstyrelsen har igangsat flere forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på at tilvejebringe viden og fastlægge metoder, der kan vurdere hvordan og i hvilket omfang, indholdet af forurenende stoffer (inklusiv næringsstoffer) og vandindvinding i grundvandsforekomster vil påvirke tilstanden i tilknyttede målsatte overfladevandsområder og grundvandsafhængige terrestriske økosystemer: vandløb, kystvande, søer og grundvandsafhængige terrestriske økosystemer i natura 2000 områder (N 2000 GATØ). Denne rapport er afrapporteringen af grundvandets kemiske og kvantitative påvirkning af tilknyttede målsatte søer.

I dette projekt er relevant viden om interaktionen mellem grundvand og søer i Danmark gennemgået. Litteraturgennemgangen viser, at der findes begrænset international litteratur baseret på danske studier. De seneste 10-15 års case studier i Danmark og i noget længere tid i udlandet (f.eks. USA og Tyskland) har imidlertid vist, at vand- og næringsstofbidraget fra grundvandet kan være ret betydeligt og i sig selv forklare en begyndende næringsstofbelastning eller en egentlig eutrofiering af søer. Der er desuden tilvejebragt et overblik over arbejdet med overvågning samt vurdering af grundvandsforekomster og ferske overfladevandområder i Tyskland, Sverige, England, Holland og Estland. Der er taget kontakt til institutioner i de fem lande for at undersøge, hvordan de nationalt set håndterer en eventuel kontakt mellem grundvand og søer i forhold til vurdering af kemisk og kvantitativ tilstand af grundvandsforekomster. Af responsen fremgår det, at ikke alle lande er lige langt i metodeudviklingen, men at Sverige, England og Estland har udviklet generelle metoder til tilstandsvurdering af grundvandsforekomster (kemisk og kvantitativ tilstand), når disse forventes at have en påvirkning på overfladevandsforekomster.
Original languageDanish
Place of PublicationCopenhagen
PublisherGEUS
Commissioning bodyDanish Environmental Protection Agency
Number of pages103
Volume2019
DOIs
Publication statusPublished - 11 Mar 2019

Publication series

NameDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
PublisherGEUS
No.3
Volume2019

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this