Vandressourceopgørelse – datarapport. Baggrundsrapport til Miljøstyrelsens samlede afrapportering omkring forvaltning af fremtidens drikkevandsressource. Metode, resultater, usikkerheder og forventede klimapåvirkninger

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Nærværende rapport udgør et bidrag til vurdering af drikkevandsressourcens størrelse, baseret på modelberegninger udført for Miljøstyrelsen i efteråret 2022. Denne vurdering er en del af Miljøstyrelsens indsatser under Drikkevandsfonden på FL22 i forbindelse med analyse af forvaltningen af fremtidens drikkevandsressource. I analysen indgår desuden vurdering af drikkevandsbehov nu og i fremtiden samt studier af pilotområder.

Analysen er inddelt i tre hovedaktiviteter:
1. Drikkevandsressourcen
2. Drikkevandsbehovet
3. Forvaltningen af drikkevandsressourcen

Formålet er at bidrage til at indvinding af drikkevand fordeles på en samfundsmæssig hensigtsmæssig måde og foregår bæredygtigt, således at kvaliteten af grundvandet ikke forringes over tid og at kvantiteten fortsat er så god, at der er vand nok til naturen. Dette sætter en begrænsning for, hvor meget vand der kan indvindes.

Der er senest lavet estimater af den tilgængelige grundvandsressource i Ferskvandets kredsløb (Henriksen og Sonnenborg, 2003), men da dette studie ligger to dekader tilbage, og der efterfølgende er sket en betydelig metodeudvikling, vurderer Miljøstyrelsen at det er nødvendigt at lave en ny opgørelse. Den nye opgørelse er udført parallelt med de øvrige aktiviteter i delanalyse 2, der omhandler det fremtidige drikkevandsbehov. I opgørelsen er landet opsplittet i 58 deloplande. Disse 58 deloplande er fordelt på 7 DK-model domæner. Endvidere forholder den nye opgørelse sig til områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger (IOL). Opdelingen af landet er i forbindelse med nærværende opgørelse løbende udvekslet / koordineret med Miljøstyrelsen.

Nærværende rapport er en datarapport, der beskriver status for hovedaktivitet 1) der indebærer et overordnet estimat af den tilgængelige grundvands-ressource på landsplan samt regionalt niveau.

Der er her lagt vægt på, at opdelingen i 58 deloplande muliggør en fornuftig landsdækkende afgrænsning, der tager hensyn til afgrænsningen af DK-modellens 7 domænemodeller og til ID15 oplands/kystoplandsafgrænsninger, idet en oplandsbaseret vurdering af vandbalanceforhold, udnyttelsesgrad og vandløbspåvirkning giver en mere robust vurdering af den tilgængelige grundvandsressource.

Klimaeffekter er ikke modelleret i nærværende sammenhæng, men er beskrevet og diskuteret på basis af eksisterende litteratur og modelberegninger (Seidenfaden et al. 2022;
Henriksen et al. 2021c; Sebok et al. 2022; Henriksen et al. 2023a).

En særlig tak til Torben Sonnenborg og Ida K. Seidenfaden, GEUS for konstruktive input og kommentering af rapportens beskrivelser og diskussion af litteratur vedr. klimaeffekter på vandkredsløb og grundvand.
Original languageDanish
PublisherGEUS
Commissioning bodyDanish Environmental Protection Agency
Number of pages131
Volume2023
DOIs
Publication statusPublished - 15 May 2023

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number8
Volume2023

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this