Undersøgelse af LAR-løsninger under klimabetingede grundvandsstigninger i Koldingområdet. Projektet er gennemført i tæt samarbejde mellem GEUS, Kolding Kommune og Region Syd med bidrag fra BlueKolding og TREFOR

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Den stigende hyppighed af kraftige regnskyl har betydet et stigende behov for at finde nye løsninger til afledning af regnvand ikke mindst i byområder. En af disse løsninger er lokal afledning af regnvand, de såkaldte LAR-løsninger.

Formålet med nærværende opgave har været at opstille en hydrogeologisk model, som er i stand til at belyse konsekvenserne af LAR-løsninger under nuværende og fremtidige klima-forhold, og på den baggrund at udpege områder, hvor det ikke kan anbefales at anvende LAR løsninger.
I 2012 opstillede GEUS en hydrologisk model for Koldingområdet til undersøgelse af klima-betingede grundvandsstigninger (Sonnenborg og Kidmose 2012). Der er taget udgangspunkt i denne modelopsætning og foretaget ændringer med hensyn til dræningsforholdene i byom-råder, primært i Kolding by. Relevante afsnit fra 2012 rapporten er med få ændringer gengivet i denne rapport således at denne rapport giver en sammenhængende beskrivelse af model-området, datagrundlaget og de anvendte metoder.
I nærværende model, 2017-LAR-modellen, er der foretaget en deltajering af drændybder, dræneffektivitet og befæstelsesgrader i byområder. Desuden er der fokus på dybden til grundvandsspejlet under forskellinge nedbørshændelser, fx for en 10-års-hændelse.

I det følgende beskrives opstillingen af den reviderede hydrologiske klimatilpasningsmodel for området omkring Kolding. Formålet med den reviderede model er at kunne give en tro-værdig og nuanceret beskrivelse af vandkredsløbet i Kolding-området, herunder den urbane hydrologi. Ønsket med modellen er at kunne kvantificere effekten af LAR-løsninger på grund-vandsstandens rumlige og tidslige variation for både nuværende og fremtidigt klima. Fokus er rettet mod at beskrive dybden til det terrænære grundvand som funktion af sted, tid og forvaltning af vandressourcerne, for herved at identificere hvilke områder, der ikke er egnede til LAR løsninger.

Modellen anvendes til at kvantificere, hvordan grundvandsstanden påvirkes af LAR-løsnin-ger og klimaændringer, enkeltvis eller i kombination. Det skal bemærkes, at modellen ikke vil kunne belyse, hvor det konkret vil være hensigtsmæssigt at etablere LAR-løsninger, da dette bl.a. afhænger af lokale permeabilitetsforhold på en given parcel. Til dette formål bør den geologiske model anvendes i kombination med lokale målinger af infiltrationsforholdene.

I nærværende rapport er betegnelserne LAR og LAR-løsninger brugt synomymet med ned-sivning. Begrebet LAR dækker over mere end selve nedsivningen af regnvand i jorden, bl.a. også forsinkelse (midlertidig magasinering, opstuvning), fordampning, transport, og rensning af regnvand.

Projektet er gennemført i tæt samarbejde mellem GEUS, Kolding Kommune og Region Syd, med bidrag fra både BlueKolding og TREFOR. Arbejdet bygger videre på eksisterende viden på nationalt niveau, bl.a. den nationale vandressource model DK-modellen. Herudover er Region Syddanmarks store datamængde fra den terrænnære geologi og hydrologi, samt data fra Kolding Kommune, BlueKolding og TREFOR anvendt i projektet.

Den hydrologiske model er et initiativ i den Regionale Udviklingsplan for Region Syddanmark med det konkrete formål at understøtte dispositioner og investeringer i forhold til klimatilpas-ning. Tidlige erfaringer med klimaløsninger kan desuden indebære erhvervsmæssige for-dele.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Number of pages97
Volume2018
DOIs
Publication statusPublished - 18 Sept 2018

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number31
Volume2018

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this