Tærskelværdier for grundvand baseret på miljømål for afhængige økosystemer

Klaus Hinsby, Mette Dahl

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Nærværende præsentation fokuserer på vurderingen af grundvandets kemiske tilstand ved hjælp af tærskelværdier fastsat til beskyttelse af tilknyttede akvatiske økosystemer, men metoder til fastsættelse af tærskelværdier for beskyttelse af legitime anvendelser (drikkevand m.m.) og afhængige terrestriske økosystemer berøres også kort. Tærskelværdier er en miljøstandard, som skal fastsættes for forurenende stoffer, som Vandrammedirektivets artikel 5
karakteriseringer, har konstateret truer grundvandet. Tærskelværdier skal således ikke fastsættes for alle kendte forurenende stoffer, men blot dem der truer en given grundvandsforekomst. Følgende stoffer skal vurderes som et minimum: arsen, cadmium, bly, kviksølv, ammonium, klorid, sulfat, triklorethylen, tetraklorethylen, elektrisk ledningsevne. Grænseværdier for nitrat (50 mg/l) og pesticider samt deres nedbrydningsprodukter (0.1 µg/l for enkelt pesticid / 0.5 µg/l for ∑ pesticider) er fastsat i andre direktiver, der stadig gælder. Grundvandsdirektivet
angiver imidlertid, at der skal fastsættes strengere tærskelværdier for f.eks. nitrat, såfremt det er nødvendigt for at opnå god tilstand og opfylde miljømål i tilknyttede økosystemer. Overholdes disse ikke, opfylder grundvandsforekomsten ikke kravet om god status. Her gives et eksempel med nitrat, der illustrerer, at dette forhold kan få betydelige konsekvenser for tilstandsvurderinger af dansk grundvand i fremtiden. I et EU- projekt, afsluttet i 2006, blev der eksempelvis beregnet en tærskelværdi på 18 mg/l nitrat for det øvre iltholdige grundvand i
Odense Fjord oplandet på baggrund af EU-retningslinier og miljømål for Odense Fjord
(Hinsby et al., 2008). En lignende tærskelværdi (16 mg/l) er siden estimeret for det øvre iltholdige grundvand i Horsens Fjord oplandet (Thorling et al., 2008).
Original languageDanish
Title of host publicationATV Jord og Grundvand. Grundvand/overfladevand interaktion. Schæffergården, Gentofte. 27. januar 2009
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages33-40
Number of pages8
Publication statusPublished - 2009
EventATV-Møde: Grundvand/overfladevand-interaktion 2009 - Schæffergården, Gentofte, Denmark
Duration: 27 Jan 200927 Jan 2009

Conference

ConferenceATV-Møde: Grundvand/overfladevand-interaktion 2009
Country/TerritoryDenmark
CityGentofte
Period27/01/0927/01/09

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this