Senglacial marint sand inden for Yoldia fladen: Basisdata fra Vendsyssel. Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, Rapport nr. 3

Heidi Christiansen Barlebo (Editor), Bo V. Iversen, Carsten Suhr Jacobsen, Finn Pilgaard Vinther, Henrik Vosgerau, Ingelise Møller, Jim Rasmussen, Lars Elsgaard, Mogens Humlekrog Greve, Ole H. Jacobsen, René K. Juhler, Svend Elsnab Olesen, Søren B. Torp, Ulla Catrine Brinch, Vibeke Ernstsen

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne basisdatarapport er udført som en del af projektet: Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer, KUPA, der har til formål at tilvejebringe den nødvendige viden og hvis muligt udvikle en operationel metode til klassificering af arealer, som er særlig følsomme overfor pesticidnedsivning til grundvandet. Opgaven er stillet af det danske folketing for at støtte amterne i forbindelse med udpegningen, en opgave der er dem pålagt i forbindelse med gennemførelsen af Vandmiljøplan II og Drikkevandsudvalgets betænkning fra 1997. Undersøgelserne er udført i samarbejde mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Danmarks JordbrugsForskning (DJF).

I KUPA-projektet er der indsamlet en større mængde data, der danner baggrund for udarbejdelsen af konceptet til udpegning af sandområder, der er særlig følsomme overfor pesticidnedsivning til grundvandet. Formålet med basisdatarapporterne er at dokumentere indsamlede data og præsentere datagrundlaget, der ligger til grund for konceptet (Nygaard, Red., 2004). Rapporterne er opdelt efter landskabselementer. I hver rapport præsenteres undersøgelseslokaliteterne indenfor det givne landskabselement sammen med de tilhørende data og observerede forhold af relevans for tolkningen af data. Denne basisdatarapport omhandler data indsamlet på undersøgelseslokaliteter med Senglacial marint sand indenfor landskabselementet, Yoldiafladen. Undersøgelserne er gennemført i Nordjylland.
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages139
ISBN (Print)87-7871-153-3
DOIs
Publication statusPublished - 2005

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this