National Kvælstofmodel. Opgørelse af ændret kvælstofpåvirkning til grundvandsforekomster fra den nuværende regulering til den kommende regulering

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Der vil fra Vandområdeplan 2 (VP2) til Vandområdeplan 3 (VP3) være en ændring i reguleringen af kvælstof i landbruget i forhold til kystvande, idet nogle kystvande kan nå ”god økologisk tilstand” alene med en kvælstofregulering svarende til baselineeffekterne og VP3-indsatser uden målrettet regulering eller med reduceret målrettet regulering. Der vil derfor være kystoplande, hvor den tidligere besluttede målrettede regulering bortfalder eller reduceres.

Der er gennemført beregninger for hvilke ID15-oplande, indenfor de kystoplande omfattet af det lavere krav til målrettede regulering, der bidrager med vand til de enkelte grundvandsforekomster, og hvor lang tid det tager vandet at nå til grundvandsforekomsterne. Den ændrede kvælstofbelastning er for to prognosescenarier omregnet til en nitratkoncentration i grundvandet, der strømmer til grundvandsforekomsterne, så nitratpåvirkningen af grundvandsforekomsterne kan sammenholdes med resultaterne af tilstandsvurderingen for nitrat i grundvandsforekomster i Vandområdeplan 3 med henblik på at vurdere, om kravet om ”ikke-forringelse” er overholdt for de berørte grundvandsforekomster.

Prognoseberegningerne viser at der vil være en forskel på belastningen af grundvandsforekomsterne som følge af et skift i målrettet regulering fra VP2 til VP3. Det samlede merbelastning ift. et krav om ikke-forringelse ved skift i regulering er opgjort til ca. 700 ton N. Samtidigt viser prognose beregningerne at udvaskning indenfor de kystoplande som er omfattet af lavere krav til målrettet regulering med udgangen af VP3 vil være i samme størrelsesorden som udvaskningen med udgangen af VP2 (effekten af baseline i VP3 svarer nogenlunde til effekten af målrettet regulering under VP2). Prognoserne viser samlet set at et ændret krav til målrettet regulering på lang sigt ikke fører til væsentlig merforringelse for de berørte grundvandsforekomster (ca. 2 ton N), men på kort sigt (minimum 5-20 år vurderet ud fra simpelt estimat af transporttiden til og opholdstiden i de berørte forekomster), vil der være en merbelastning ift. kravet om ikke forringelse startende på ca. 700 ton N pr år.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Number of pages43
Volume2023
DOIs
Publication statusPublished - 28 Apr 2023

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number12
Volume2023

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this