Morænesand af Weichsel alder inden for moræneflader. Basisdata fra Djursland og Himmerland. Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, Rapport nr. 6

Vibeke Ernstsen (Editor), Bo V. Iversen, Carsten Suhr Jacobsen, Finn P. Vinther, Heidi C. Barlebo, Henrik Vosgerau, Ingelise Møller, Jim Rasmussen, Lars Elsgaard, Mogens H. Greve, Ole H. Jacobsen, René K. Juhler, Svend Elsnab Olesen, Søren B. Torp, Ulla C. Brinch

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne basisdatarapport er udført som en del af projektet: Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer, KUPA, der har til formål at tilvejebringe den nødvendige viden og hvis muligt udvikle en operationel metode til klassificering af arealer, som er særlig følsomme overfor pesticidnedsivning til grundvandet. Opgaven er stillet af det danske folketing for at støtte amterne i forbindelse med udpegningen, en opgave der er dem pålagt i forbindelse med gennemførelsen af Vandmiljøplan II og Drikkevandsudvalgets betænkning fra 1997. Undersøgelserne er udført i samarbejde mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og DanmarksJordbrugsForskning (DJF).

I KUPA-projektet er der indsamlet en større mængde data, der danner baggrund for udarbejdelsen af konceptet til udpegning af sandområder, der er særlig følsomme overfor pesticidnedsivning til grundvandet. Formålet med basisdatarapporterne er at dokumentere indsamlede data og præsentere datagrundlaget, der ligger til grund for konceptet (Nygaard, Red., 2004). Rapporterne er opdelt efter landskabselementer. I hver rapport præsenteres undersøgelseslokaliteterne indenfor det givne landskabselement sammen med de tilhørende data og observerede forhold af relevans for tolkning af data. Denne basisdatarapport omhandler data indsamlet på undersøgelseslokaliteter med morænesand af Weichsel alder indenfor moræneflader beliggende i Djursland og Himmerland.
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages134
ISBN (Print)87-7871-157-6
DOIs
Publication statusPublished - 2005

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this