Miljøfremmede stoffer og metaller i vandmiljøet. NOVANA tilstand og udvikling 2004-2012

Susanne Boutrup, Anne Gade Holm, Rikke Bjerring, Liselotte Sander Johansson, Jakob Strand, Lærke Thorling, Walter Brüsch, Vibeke Ernstsen, Thomas Ellermann, Rossana Bossi

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapport indeholder resultater fra overvågning af tungmetaller og andre uorganiske sporstoff er samt organiske miljøfremmede stoff er i NOVANA i perioden 2004 til 2012 samt for vandløb, søer og visse punktkilder 2013.
Målingerne er gennemført i punktkilder, luft og nedbør, grundvand, vandløb, søer og marine områder. Målingerne ved punktkilder omfatter målinger i udledning fra renseanlæg, udledning fra renseanlæg som vurderes at være
repræsentativ for spredt bebyggelse, industrielle udledninger, regnbetingede udledninger fra separat- og fælleskloakerede områder samt dambrug. Målinger i grundvand omfatter ud over boringer i grundvandsovervågningen også vandværkernes målinger i deres indvindingsboringer i forbindelse med boringskontrol. Målinger i overfladevand er i vand, sediment og biota. Rapporten gennemgår stofgruppevis stoff ernes forekomst i de forskellige dele af
miljøet, og i det omfang der er tilstrækkeligt datagrundlag er der foretaget vurdering af eventuel statistisk signifi kant tidslig udvikling. Endvidere er resultaterne vurderet i forhold til miljøkvalitetskrav, grænseværdier eller andre kravværdier.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet
Number of pages242
ISBN (Electronic)978-87-7156-129-6
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameVidenskabelig rapport fra DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi
Volume142
ISSN (Electronic)2244-9981

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this