Landovervågningsoplande 2012. NOVANA

Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen, Ruth Grant, Pia Grewy Jensen, Birgitte Hansen, Lærke Thorling

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

På landsplan er handelsgødningsforbruget reduceret med 53 % i perioden fra 1990 til 2012, mens kvælstofoverskuddet i markbalancen er reduceret med ca. 45 %. Størst nedgang i markbalancen er sket i perioden frem til 2003 med 162.500 tons N, mens der herefter findes en nedgang på 22.300-35.500 tons N. Modelberegninger for landovervågningsoplandene har vist, at kvælstofudvaskningen fra landbrugsarealerne er reduceret med 43 % fra 1990 til 2003, fra dette år findes, at N-udvaskningen i disse oplande stort set er på samme niveau frem til 2012. Målinger har vist, at kvælstofkoncentrationerne i rodzonevandet er faldet ca. 23 % på lerjorde og ca. 48 % på sandjorde. I ferskvandsovervågningen er der for vandløb i dyrkede oplande beregnet et generelt fald i kvælstofkoncentrationen på ca. 51 % fra 1989 til 2012.

Ved slutevalueringen af Vandmiljøplan II i 2003 blev det vurderet, at kvælstofudvaskningen på landsplan var reduceret med 48 % fra 1985 til 2003. Det indberettede forbrug af handelsgødning i Gødningsregnskaberne, opgjort for hele landet, har nogenlunde været konstant i perioden 2005-2011.
Original languageEnglish
PublisherAarhus Universitet DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages154
ISBN (Electronic)978-87-7156-032-9
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameVidenskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energ
Volume74
ISSN (Electronic)2244-998

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this