Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet

Bjarne Søgaard, Flemming Skov, Rasmus Ejrnæs, Knud-Erik Nielsen, Stefan Pihl, Preben Clausen, Karsten Laursen, Thomas Bregnballe, Jesper Madsen, Anette Baattrup-Pedersen, Martin Søndergaard, Torben L. Lauridsen, Peter F. Møller, Torben Riis-Nielsen, Rita M. Buttenschøn, Jesper Fredshavn, Erik Aude, Bettina Nygaard

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Natura 2000-netværket i Danmark består af 254 områder udpeget i henhold til EF-habitatdirektivet og 112 områder i henhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, som sammen med de 27 områder, der er udpeget i henhold til Ramsar-konventionen, kaldes internationale beskyttelsesområder. For disse områder gælder det generelt, at de skal medvirke til at sikre og beskytte forskellige dele af naturen og den biologiske mangfoldighed både på nationalt og europæisk plan ved at fastholde eller genoprette ’gunstig bevaringsstatus’ for de naturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til.

Skov- og Naturstyrelsen, der forestår udarbejdelsen af retningslinier for opstilling af bevaringsmålsætninger for de internationale beskyttelsesområder, har anmodet Danmarks Miljøundersøgelser om at udarbejde faglige kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet, og for fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.

Kriterierne skal kunne danne grundlag for udarbejdelse af bevaringsmålsætninger for både arter og naturtyper, for naturplanlægning og for overvågningsprogrammer til vurdering af naturtypernes og arternes bevaringsstatus. Rapporten henvender sig derfor i første række til myndigheder og organisationer, som arbejder med overvågning, beskyttelse og forvaltning af den danske natur.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser
Number of pages462
Edition2
ISBN (Electronic)87-7772-762-2
Publication statusPublished - Oct 2003

Publication series

SeriesFaglig rapport fra DMU
Volume457

Programme Area

  • Programme Area 5: Nature and Climate

Cite this