Grundvandets kemiske tilstandsvurdering. Vandområdeplan 2015-2021 - data og metodevalg. Kemisk tilstand af danske grundvandsforekomster, samlet rapportering

Lærke Thorling, Brian Sørensen

  Research output: Book/ReportReport (publicly available)

  Abstract

  Denne rapport beskriver, hvorledes der for Naturstyrelsen er udarbejdet et grundlag for vurde-ringen af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand og udvikling til Vandområdeplanerne 2015-2021. Arbejdet er udført af GEUS i perioden fra april til december 2014.
  Der er taget udgangspunkt i grundvandsforekomsterne afgrænset i 2014 /1/ samt data i JUPI-TER databasen for kemiske vandanalyser fra perioden 2000-2013.

  Det bærende princip er, at karakteriseringen er foretaget maskinelt ved en veldokumenteret algoritme, således at resultatet til en hver tid er reproducerbart.

  Udgangspunktet for arbejdet er de tests, som anbefales i EU kommissionens Guidance no. 18: Groundwater Status and Trends Assessment /2/.

  Metodisk er der taget udgangspunkt i den metode, der blev anvendt ved en indledende analy-se af grundvandets kemiske tilstand, som GEUS udførte i efteråret 2013 /3/. Her blev der ud-viklet værktøjer til illustrering af vandkvaliteten på stofparameterniveau for hver grundvands-forekomst, hvor fordelingen af koncentrationerne præsenteres grafisk.

  GEUS og Naturstyrelsen har derpå udarbejdet to manualer (appendix 1 og 2), der beskriver de principper, der ligger til grund for karakteriseringen, og de nødvendige valg der er blevet truf-fet, for at kunne gennemføre projektet og håndtere de faglige udfordringer i det komplekse datamateriale, der stod til rådighed for opgaveløsningen.

  Et nøglebegreb i karakteriseringen er tærskelværdier og kvalitetskrav/4/. Grundvandsdirekti-vet /4/ fastsætter specielt for nitrat og pesticider kvalitetskrav, der er identiske med drikke-vandskriterierne på hhv. 50 mg/l og 0,1 µg/l, samt kravet på 0,5 µg/l for sum af pesticider. Disse værdier er de kvalitetskrav, som grundvandet i et givet målepunkt skal overholde for at der kan være god tilstand. Niveauerne for tærskelværdierne bygger i første omgang på krav-værdierne i drikkevandsbekendtgørelsen /5/ og dermed drikkevandsdirektivet /6/. I det om-fang de naturlige baggrundsværdier er højere end tærskelværdier baseret på drikkevandskvali-tetskravene, er der fastsat baggrundværdier, der fungerer som tærskelværdier i tilstandsvur-deringen. Der anvendes i denne rapport begrebet tærskelværdi for alle kemiske stoffers kvali-tetskrav.

  Der er i behandling af data taget udgangspunkt i begrebet boringsindtag, hvilket som hovedre-gel betyder, det filter i en boring som prøven stammer fra. En del boringer indeholder mere end et indtag, idet der kan være flere indtag placeret i forskellig dybde i samme boring. I åbentstående kalkboringer er der dog ikke noget filter, men et indtag via et åbent hul i kalken forbundet til et forerør.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherGEUS
  Number of pages59
  Volume2014
  DOIs
  Publication statusPublished - 28 Jan 2015

  Publication series

  SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
  Number78
  Volume2014

  Keywords

  • Denmark

  Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

  Cite this