Grundvand. Status og udvikling 1989–2017. Teknisk rapport

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapportering om grundvandets status og udvikling er baseret på data indsamlet i perioden 1989-2017 som led i Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) og Landovervågning (LOOP). Grundvandsvandkvaliteten i vandværksboringerne fra de almene vandværker præsenteres med udgangspunkt i boringskontrollen, der er en del af vandværkernes egenkontrol. Oplysninger om vandindvindingens størrelse er baseret på oplysninger fra indvindere af grundvand og overfladevand, dvs. vandværker, industrier, markvandere mv. For at sikre rapportens aktualitet er der for pesticider inddraget data fra 2018 for udvalgte nye stoffer.

Denne rapport er en national, årlig rapportering. Rapporten har et landsdækkende fokus og indeholder
ikke vurderinger af grundvandsforekomsternes tilstand efter lovgivningen om vandplanlægning, og dækker på ingen måde tilstandsvurderingerne af grundvandsforekomsterne i relation til vandrammedirektivet, der gennemfører væsentlige dele af EUROPA-PARLAMENTETS og RÅDETS Direktiv 2000/60/EØF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger med senere ændringer (vandrammedirektivet).

De indsamlede data er præsenteret i en række figurer og tabeller, der indgår hvert år. Med udgangspunkt
heri præsenteres supplerende resultater og konklusioner. Derudover kan der være en uddybende datapræsentation i varierende omfang, typisk i form af et tema. Ikke alle emner rapporteres hvert år. I dette
års rapport indgår der ikke overvågningsresultater for fosfor eller redoxboringerne.

Målgrupperne for denne rapportering er Folketing og Regering, myndigheder og offentligheden, samt de
involverede aktører i overvågningen, herunder Miljøstyrelsen, kommuner, vandforsyninger og Aarhus
Universitet (DCE).
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages173
ISBN (Electronic)978-87-7871-511-1
DOIs
Publication statusPublished - 19 Feb 2019

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this