Grundvand. Status og udvikling 1989-2022. Teknisk rapport

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapportering af grundvandets status og udvikling er baseret på data indsamlet i perioden 1989-2022 som led i Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) og Landovervågning (LOOP).

Grundvandsvandkvaliteten i vandforsyningsboringerne fra de almene vandforsyninger præsenteres med udgangspunkt i boringskontrollen, der er en del af egenkontrollen. Oplysninger om vandindvindingens størrelse er baseret på oplysninger fra indvindere af grundvand og overfladevand, dvs. vandforsyninger, industrier, markvandere mv.

Denne rapport er en del af den nationale, årlige rapportering af resultaterne for det nationale overvågningsprogram for vand og natur (NOVANA). Rapporten har et landsdækkende fokus og indeholder ikke vurderinger af grundvandsforekomsternes tilstand, og dækker på ingen måde tilstandsvurderingerne af grundvandsforekomsterne i relation til vandrammedirektivet.

De indsamlede data er præsenteret i en række figurer og tabeller, der indgår hvert år. Med udgangspunkt heri præsenteres supplerende resultater og konklusioner. Derudover kan der være en uddybende datapræsentation i varierende omfang, typisk i form af et tema.

Ikke alle emner rapporteres hvert år. I dette års rapport indgår overvågningsresultater for redoxboringer og PFAS, mens sporstoffer, fosfor og organiske mikroforureninger, på nær PFAS, ikke rapporteres. Der er intet tema i år, men i stedet en udvidet rapportering af redoxboringerne, hvor boringerne i Rabisbæk, ved Karup i Midtjylland rapporteres for første gang.

Målgrupperne for denne rapportering er Folketinget og Regeringen, myndigheder og offentligheden, samt de involverede aktører i overvågningen, herunder Miljøstyrelsen (MST), kommuner, vandforsyninger og Aarhus Universitet (DCE).
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages148
ISBN (Electronic)978-87-7871-576-0
DOIs
Publication statusPublished - 27 Feb 2024

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this