Faglige resultater 2021

Research output: Book/ReportInstitutional report

Abstract

GEUS’ medarbejdere har i løbet af 2021 arbejdet med ca. 700 faglige og organisatoriske projekter. De væsentligste aktiviteter er beskrevet i GEUS’ Resultatplan 2020–2023 & Arbejdsprogram 2021. Aktiviteterne er organiseret efter strategiske temaer og mål defineret i GEUS’ Strategi 2020–2023. Af i alt 167 aktiviteter i 2021 vurderes 144 (86%) nået, 9 (6%) delvist nået, mens 14 aktiviteter (8%) må konstateres ikke nået.
Årets var, som 2020, præget af restriktioner som følge af COVID-19, hvilket medførte hjemsendelse af medarbejdere i en periode i starten af året samt i en kort periode inden jul. Dette vanskeliggjorde en lang række opgaver, da adgang til laboratorier og specialudstyr dermed blev begrænset, og den manglende mulighed for at mødes til fysiske møder har i visse situationer forsinket opgaver. Dele af det planlagte feltarbejde samt flere togter måtte udsættes til 2022. Trods dette er det lykkes at nå i mål med en stor del af de planlagte aktiviteter, mens størstedelen af de ikke fuldt nåede aktiviteter skyldes begrænsninger som følge COVID-19.
Af større resultater kan nævnes, at GEUS som følge af en regeringsaftale om CCS har opnået finansiering til en stor indsat om seismisk dataindsamling for at afdække mulighederne for CO2-lagring på land og kystnært. Desuden har GEUS opnået bevilling til et pilotprojekt om CO2-injektion i et udtjent oliefelt i Nordsøen, og i samarbejde med DTU er der indhentet midler til et større InnoMissions-partnerskab om CCUS. GEUS indgår også i et EU-projekt om brintlagring (Power-to-X) samt i projekter om geotermi og varmelagring.
GEUS har også i 2021 arbejdet med vurderinger af forsyningssikkerhed og værdikæder af globale geologiske ressourcer, som er kritiske i forhold den grønne omstilling. Dette gælder både specifikke kritiske mineraler såvel som sand- og grusressourcer til etablering af energiøer. På det arktiske område er GEUS moniterings-aktiviteter udover PROMICE og GEM udbygget og konsolideret med integration af 18 nye stationer på den indre del af Indlandsisen fra GC-net samt en klimastation fra Camp Century.
GEUS har i 2021 arbejde med at etablere en publikationsdatabase til håndtering og udstilling af GEUS’ publikationer på en let tilgængelig form. Databasen lanceres eksternt i starten af 2022. Det kan også nævnes, at der i oktober blev gennemført en forskningsevaluering af programområde 5: Natur og Klima. Evalueringen blev udført af et eksternt og uafhængigt panel, der i december afleverede en rapport med en særdeles positiv evaluering af programområdet.
Den organisatoriske udvikling af GEUS har i 2021 bl.a. været fokuseret på udmøntning af tiltag i den firårige HR-strategi, fx gennemførelse af en involverende værdiproces, som udmundede i et sæt nye værdier for GEUS. GEUS’ udrustning og magasin under udflytning fra Rødovre til nye og tidssvarende lokaler i Tåstrup, og arbejdet med renovering af GEUS-laboratorierne i Øster Voldgade 10 komplekset fortsatte også i 2021. Endelig er der arbejdet med at overdrage en stor del af GEUS’ IT-drift til Statens IT.
Med hensyn til de kvantitative indikatorer, blev måltallet for videnskabelige artikler med peer-review, hvor GEUS-medarbejdere er førsteforfattere, blev med 67 mod måltallet på 80 artikler ikke nået i 2020. Til gengæld var GEUS-medarbejder medforfattere på 124 artikler mod måltallet på 90. Desværre blev målet om 30 artikler i egne serier heller ikke nået, idet der blev udgivet 12 i 2021, heraf dog flere større monografier. Måltallet på ti professorer blev heller ikke nået med otte professorer på GEUS, hvilket primært skyldes at intern udnævnelse af nye professorer afventer implementering af den nye stillingsstruktur. Medarbejdere på GEUS bidrog i 2020 til vejledning af ti ph.d.-studerende, der opnåede grad, hvilket svarer til måltallet. Som følge af en omprioritering fra de bevilgende myndigheder, lægges der i forskningsprojekter nu mindre vægt på uddannelse af ph.d.-kandidater, og GEUS-medarbejdere medvejledte ved udgangen af oktober 2020 43 studerende mod måltallet på 50. Derudover var GEUS-medarbejdere medvejledere for 62 master-studerende (heraf opnåede 33 grad), hvilket er over måltallet på 40.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages62
ISBN (Electronic)978-87-7871-557-9
Publication statusPublished - 16 Mar 2022

Keywords

  • GEUS

Programme Area

  • Programme Area 1: Data
  • Programme Area 2: Water Resources
  • Programme Area 3: Energy Resources
  • Programme Area 4: Mineral Resources
  • Programme Area 5: Nature and Climate

Cite this