Faglige Resultater 2017

Research output: Book/ReportInstitutional report

Abstract

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig forskningsinstitution under Energi‐, Forsynings‐ og Klimaministeriet (EFKM). GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS’ aktiviteter har også en betydelig del af sine opgaver i tilknytning til Miljø‐ og Fødevareministeriet, andre danske ministerier og Grønlands Selvstyre.

GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. GEUS skal endvidere foretage kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning og formidling om de nævnte forhold. GEUS har en bestyrelse, der sikrer institutionens forskningsuafhængighed.

Der gælder særlige regler for indhold og omfang af årsrapporter (se Moderniseringsstyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner, december 2017), og det er derfor ikke muligt at rapportere GEUS’ faglige aktiviteter i årsrapporten. Det er imidlertid GEUS’ opfattelse, at der er behov for en kortfattet gennemgang og vurdering af årets faglige resultater som et selvstændigt supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen præsenteret i Årsrapport for regnskabsåret 2017. Den faglige afrapportering følger strukturen i Arbejdsprogram 2017 og giver en oversigt over GEUS’ faglige aktiviteter på de enkelte programområder med særlig vægt på en vurdering af de opnåede resultater. GEUS’ Faglige resultater 2017 rapporterer andet år i Resultatkontrakt mellem GEUS og EFKM 2016‐2019.

GEUS implementerede en organisationsændring med virkning fra 1. januar 2017, hvilket indebar en række organisatoriske ændringer, der ikke stringent afspejles i denne rapport, idet strukturen fra Resultatkontrakt 2016‐2019 er bibeholdt af hensyn til overskueligheden. Som vist i figur 1 har GEUS i dag ti faglige afdelinger organiseret i fem programområder samt fem administrations‐ og serviceenheder. I denne rapport præsenteres de faglige resultater (inkl. aktiviteter relateret til kommunikation mv.) for 2017 først for de fem programområder. Herefter præsenteres Organisations‐ og Personaleudvikling, og endelig gives Årets Resultater i tal.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages73
ISBN (Print)978‐87‐7871‐462‐6
Publication statusPublished - Apr 2018

Publication series

SeriesSærudgivelse
ISSN1903-105X

Programme Area

  • Programme Area 1: Data
  • Programme Area 2: Water Resources
  • Programme Area 3: Energy Resources
  • Programme Area 4: Mineral Resources
  • Programme Area 5: Nature and Climate

Cite this