Bilag 3. Geologisk variabilitet bestemt ved cone penetration testing (CPT). København.

Bertel Nilsson, Ditte Lykkesborg Petersen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in report

Abstract

Den geologiske variabilitet på markskala er undersøgt detaljeret på et 0.5 ha stort areal ved Højstrup på Stevns. Dette blev gjort ved et sammenlignende studium af forskellige overfladegeofysiske metoders egnethed til kortlægning af de indesluttede sandlinsers forekomst på 0.5 ha skala og en CPT sondeundersøgelse (CPT = Cone Penetration Testing)
med sonderinger til 8-10 meters dybde på et 100 m x 50 m stort areal. Den eller de bedst egnede og mest cost-effektiv geofysiske målemetoder blev anvendt ved et mindre detaljeret måleprogram på et 50 ha stort areal (landskabselementskala) omkring den detailundersøgte mark ved Højstrup. Resultatet af de geofysiske undersøgelser på mark- og landskabselementskala er nærmere beskrevet i bilag 4. Skaleringsrutiner vedrørende geologisk variation fra 0.5 ha til 50 ha store arealer er testet ved brug af glacialdynamiske tolkningsanalyser og faciesbaserede geostatistiske værktøjer (overgangssandsynligheder).
Original languageEnglish
Title of host publicationAfprøvning af undersøgelsesmetoder med henblik på etablering af et zoneringskoncept for danske lerjorde: Statusrapport
EditorsVibeke Ernstsen
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages10
ISBN (Print)87–7871–142–8
Publication statusPublished - 2004

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this