Basiskarakterisering af GNOI område i Urup Dam. Udarbejdet for Naturstyrelsen

Bertel Nilsson, Lærke Thorling, Ingelise Møller, Anne Mette Nielsen, Per Jensen, Rasmus Ejrnæs

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

GNOI (Grundvand, Natur og Overfladevands Interaktion) er et delelement i det nationale overvågningsprogram for 2011-15, og har som formål at skabe grundlag for at bevare og forbedre den økologiske kvalitet i en række grundvandsafhængige terrestriske økosystem naturtyper. Et feltundersøgelsesprogram på et antal GNOI områder (2013-15) skal danne basis for tilstandsvurderingen og basisanalysen, samt give grundlag for opstilling af strategiske overvågningsprogrammer i forhold til statens Vand- og Naturplaner. På denne baggrund har Naturstyrelsen iværksat en basis karakterisering af de hydrologiske forhold for GNOI område Urup Dam beliggende indenfor NATURA-2000 område nr. 113 (Habitatområde H97) til opbygning af proces og fysisk baseret viden om samspillet mellem grundvand og naturtypen rigkær. Rigkæret ved Urup Dam er i nærværende undersøgelse eksemplificeret ved forekomsten af den sjældne orkidé mygblomst, der er beskyttet i henhold til EU ́s Habitatdirektivs Bilag II.

Karakteriseringen sammenfatter en hydrologisk, geologisk, vandkemisk og botanisk kortlægning i Urup Dam. På dette datagrundlag er en økohydrologisk forståelsesmodel for hovedudbredelsen af mygblomst blevet etableret. Håndboringer og 3D geofysiske profiler har kortlagt udbredelsen og tykkelsen af en sekvens af kalkrige tørv, kalkgytje og sand aflejringer, der tolkes som en tilgroningssekvens af moseaflejringer antagelig fra et tidspunkt i Holocæn. Udbredelsen af mygblomst er knyttet til disse denne kalkrige jordbund af tørv og kalkgytje. Et netværk af vandstandsrør er etableret i to dybder (1,7 og 3 meters dybde) i/under tørven og kalkgytjen. Grundvandets strømningsforhold og gradient forhold (trykvand) er blevet moniteret i en tør og en våd sæson. Grundvandskemien viser en tydelig transport af kalk fra dybereliggende lag til selve moseområdet, hvor der forventes at ske en vedvarende udfældning af kalk i de perioder hvor der er opadrette gradient og udstrømning over terræn. Den økohydrologiske forståelsesmodel viser sammenhængen mellem udbredelsen af mygblomst og den hydrogeokemiske kortlægning, der tyder på at hovedudbredelsen af mygblomst kan afgrænses til arealet mellem kanten af de grundvandspåvirkede lag af tørv og kalkgytje på den ene side og kanten af det oversvømmede areal i den våde sæson. En umiddelbar konsekvens af det tværfaglige samarbejde der er etableret i dette projekt er at der er afsløret et behov for at naturovervågningen implementerer de principper for overvågning af grundvandsstand og kvalitet, der er sammenfattet i teknisk anvisning TO-NO1. Dette er nødvendigt for at sikre at gradientforholdene mht opad eller nedadrettet grundvandsstrømning kan fastslås, og at vandprøver fra grundvand ikke påvirkes af overfladevand.

Det blev også klart at betydningen af karbonatsystemet i højere grad skal medtages i vurderingen af grundvandets kvalitet. Dette ligger i den simple kendsgerning af når man i natur-sammenhæng taler om rig og fattig kær er det pH forholdene mere end blot næringssstoffer, der tales om.

Oversvømmelserne i området skyldes ikke at åen løber over, men at grundvandsspejlet stiger til over terræn. Det er således primært påvirkninger af grundvandets trykniveau der kan sætte bevaringstilstanden under pres.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Commissioning bodyDanish Nature Agency
Number of pages107
Volume2014
DOIs
Publication statusPublished - 28 Aug 2014

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number37
Volume2014

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this