Analyse af øget vandindvinding til markvanding. Vandløbspåvirkning på ID15 niveau for nuværende markvanding samt 25%, 50% og 100% øget markvanding

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

GEUS har gennemført projektet ”Effekt af vandindvinding” for Naturstyrelsen. I dette projekt har GEUS beregnet sandsynligheden for, at den aktuelle vandindvinding, der finder sted i Danmark, medfører en forringelse af den økologiske tilstand i vandløbene. I beregningerne har indgået alle typer vandindvinding, herunder også vandindvinding til markvanding. Projektet er afsluttet med en afrapportering i december 2014.

Nærværende rapport der har fokus på supplerende markvandingsscenarier er udført for SEGES i første halvår 2015. Der er mange steder i Danmark et ønske om at kunne anvende mere vand til markvanding. Det er derfor relevant at analysere, hvordan yderligere vandindvinding til markvanding vil påvirke sandsynligheden for forringelse af den økologiske tilstand i vandløbene. I forbindelse med ovennævnte projekt afsluttet i december 2014 er en sådan følsomhedsanalyse ikke gennemført.

Nærværende opgave har som formål at beregne sandsynligheden for ændringer i den økologiske tilstand i vandløbene ved øget vandindvinding til markvanding. I ”Effekt af vandindvinding” blev markvanding beskrevet ved to scenarier: ”Højt scenarie” og ”Lavt scenarie”. I nærværende markvandingsanalyse er der først foretaget en fin-tuning af DK modellens beskrivelse af markvanding, så markvandingen er så realistisk beskrevet som muligt også i forhold til en maksimal vandingskapacitet, som er vurderet til max. 3 mm/dag for større områder. Den fin-tunede model ligger dermed et sted mellem højt og lavt scenarie.

Herefter er der i forhold til den fin-tunede baseline indeholdende nuværende markvanding
udarbejdet scenarier, hvor vandindvindingen øges med 25, 50 og 100 % i forhold til base-
line. De fire scenarier er vist på kort over ID15 oplande for Jylland for DVFI og DFFVa. Ændringer er vurderet i forhold til reference situationen uden vandindvinding (nul indvinding) og tærskelværdier for sandsynlighed for tilstandsændring på 20-50, 50-80 og > 80 %. Som supplement er der desuden foretaget en vurdering af ændringer mellem 100 % øget markvanding og baseline (nuværende markvanding), så ændringer i EQR værdier der skyldes vandværker kan sies fra, så den ’rene’ påvirkning fra markvanding belyses.

For Midtjylland er der foretaget beregning af et supplerende scenarie hvor markvandingsindvindinger er slukket i ”baseline” (dette ekstra referencescenarie betegnes NUL markvandings-indvinding). Med dette supplerende reference scenarier (der dermed indeholder nuværende indvindinger til vandværker mm.) er der udtrukket vandbalance størrelser (ændret grundvandsdannelse, magasinering, drænafstrømning, grundvandsafstrømning til vandløb som funktion af ændret markvandsindvinding) for hvert år i perioden 1990 – 2012, med henblik på illustration af påvirkningsdynamikken af markvanding på vandbalancen.

Beregningerne gennemføres grundlæggende efter de retningslinjer og med det datagrundlag, som er anvendt i projektet ”Effekt af vandindvinding”. Der er som et led i illustrationen af markvandingens påvirkning af minimumsvandføringen foretaget en beregning af %-vise ændringer i Q95 for vurderingsperioden 2004-2010. Q95 anvendes samtidig til at illustrere og identificere, hvilke ID15 oplande, der overvejende er påvirket af markvandingsindvinding, og hvilke, der overvejende er påvirket af indvinding til vandværker mm. Q95 er den vandføring der statistisk set underskrides 5 % af tiden, dvs. i gennemsnit ca. 18 dage om året.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Number of pages60
Volume2015
DOIs
Publication statusPublished - 25 Aug 2015

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number29
Volume2015

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this