Undersøgelse af anvendelsen af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) til brug for pesticidindsats: Demonstrationsprojekt for Partnerskabet for Bæredygtig Vandforsyning v. regions Sjælland og Danske Vandværker

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)peer review

Resumé

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Prioritering - Undersøgelse af anvendelse af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) til brug for pesticidindsats”, som er et initiativ under Partnerskabet for Bæredygtig Vandforsyning, repræsenteret ved Region Sjælland og Danske Vandværker. Køge Kommune blev valgt som projektområde, idet der her er såvel en betydelig påvirkning med pesticider i vandforsyningsboringerne, og Region Sjælland i dette område har gennemført en omfattende undersøgelse af pesticidpunktkilder.

Første leverance i projektet er et selvstændigt GEUS-notat om begrebet ’Pesticidfølsomhed’. Notatet inddrager de fleste større danske studier af pesticidfølsomhed, og begrebets anvendelse i offentlig forvaltning i relation til nitratfølsomme områder og til andre zoneringsstrategier, og gennemgår fremtidige scenarier for risiko for udvaskning af pesticidstoffer. Notatet konkluderer, at risikoen for udvaskning af pesticidstoffer fra godkendte anvendelser af nuværende og kommende plantebeskyttelsesmidler er lav, men fremtidig udvaskning kan ikke fuldstændig afvises. I scenarierne for eventuel fremtidig udvaskning af pesticidstoffer forventes det, at stofferne vil have de samme fysisk-kemiske egenskaber, som de pesticidstoffer, vi finder i dag, dvs. de vil være persistente og mobile. Den historiske forekomst af stoffer med sådanne egenskaber kan derfor være indikativ, således forstået, at de udpegede grundvandsdannende områder også i fremtiden vil være pesticidfølsomme. Den historiske udvaskning af pesticidstoffer bruges derfor i projektet som en proxy for områdernes iboende pesticidfølsomhed.

Projektets anden leverance har omfattet en større systematisk sammenligning af grundvandets pesticidfølsomhed og nitratfølsomhed. Det slås fast, at der er væsentlige forskelle på geokemien for nitrat og pesticider, og at man derfor skal være meget forsigtig med at drage paralleller mellem nitratfølsomhed og pesticidfølsomhed.

Der er i projektet udarbejdet 35 faglige temaer som grundlag for vurderingen af, om der er forskel på pesticidpåvirkningen af grundvandet fra områder indenfor og udenfor NFI. De faglige temaer dækker bearbejdning af pesticidanalyserne, samt geologiske og hydrogeologiske temaer, som modelleret grundvandsdannelse, indvindingsoplande til de forskellige vandværker mm.

Der er som ventet fundet pesticidstoffer i grundvandet indenfor NFI og i grundvand dannet indenfor NFI. Dataanalysen viser ligeledes, at der er en påvirkning med pesticidstoffer i grundvand, dannet i områder udenfor NFI, idet pesticidstoffer forekommer i betydelig dybde, ned til 30-40 meter, både indenfor og udenfor NFI. Specielt ses det, at pesticidholdigt vand kan strømme igennem lerdæklagene og ned i den underliggende kalk i områder udenfor NFI. Det skal bemærkes, at i dette projekt er pesticidfølsomheden vurderet ud fra, om der er påvist pesticider, og ikke ud fra de konkrete koncentrationer. GEUS vurderer derfor, at brugen af NFI alene er en utilstrækkelig metode til udpegning af pesticidfølsomme områder, da områder udenfor NFI også kan være følsomme overfor pesticider.
OriginalsprogDansk
ForlagGEUS
Antal sider120
StatusUdgivet - 28 feb. 2023

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer4
Vol/bind2023

Emneord

  • Pesticider
  • Nitrat
  • Vandforsyning
  • NFI

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater