Supplerende undersøgelse og opstilling af moniteringsprogram for Vasby Mose og Sengeløse Mose. Rekvirent: Høje-Taastrup Kommune

Bertel Nilsson, Per Jensen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

I øst-enden af Vasby Mose og vest-enden af Sengeløse Mose er der udført en supplerende undersøgelse af jordbunds- og vandforholdene i foråret 2015. De 2015-kortlagte moseaflejringer er i sammensætning og lagfølge identiske med moseaflejringerne der blev kortlagt i 2014 i de to moser (Nilsson med flere, 2014a). En sammenstilling af jordbundsdata fra de to moser indikerer at de to moser meget sandsynligt har været en del af et større sammenhængende mose system der knap kan beskrives som mere end én mose eller måske sammenhængende lavninger i et øst-vest gående dalstrøg. Et tematisk kort med sammenhængende arealer af kalkholdig tørv i moseoverfladen er sammenstillet i denne rapport sammen med sæsonvise oversvømmelsesarealer og kortlagte/potentielle habitatnatur arealer.

Der er udført to store pejlerunder i marts 2015 og juli 2015 i de to moser, der omfatter alle pejlerør etableret i 2014, samt de ny pejlerør etableret i 2015. Dertil kommer 12 eksisterende dybe boringer i de tilgrænsende grundvandsmagasiner af kalk og smeltevandssand der også indgik i 2014 undersøgelsen. Målingerne viser fortsat opadrettede trykgradienter mellem det primære kalkmagasin og moseaflejringerne. Hydrogeologiske tolkningsprofiler viser sammenhængen mellem grundvandets strømningsretning og habitattyperne på mosernes overflade i de undersøgte områder i øst-enden af Vasby Mose med rigkær og i vest-enden af Sengeløse Mose med naturtypen kildevæld. 2015 undersøgelsen viser desuden at et grundvandsførende lag hænger sammen mellem de to moser.

Der er foreslået et samlet moniteringsprogram for grundvandsforholdene i og omkring de to moser. Programmet skal opfylde følgende formål: (i) monitering af vandstand i det primære og sekundære grundvandsmagasiner; (ii) monitering af den vertikale trykgradient i moseaflejringerne ved de arealer hvor der er kortlagt grundvandsafhængig habitatnatur; (iii) samt monitering af sæsonvise oversvømmelser betinget af opsivende grundvand.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationHøje Taastrup Kommune
Antal sider49
Vol/bind2015
DOI
StatusUdgivet - 19 okt. 2015

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.70
Vol/bind2015

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater