Samspillet mellem grundvand, natur og overfladevand i Vasby Mose og Sengeløse Mose (Natura 2000 område), Høje-Taastrup kommune

Bertel Nilsson, Lærke Thorling, Per Jensen, Jacob Kidmose, Helene Hoffmann Munk Nielsen, Eigil Plöger

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

En hydrogeologisk, vandkemisk og vegetations undersøgelse er blevet udført i foråret og sommeren 2014 i Vasby og Sengeløse moser med det formål at belyse vandforholdene og samspillet mellem grundvand, natur og overfladevand. De indsamlede data skal medvirke til at opretholde den værdifulde natur i de to moser. Yderligere skal undersøgelsens resultater dels kunne støtte op om en EU LIFE ansøgning som Høje-Taastrup kommune (HTK) er i gang med at udarbejde, samt give forslag til et overvågningsprogram af vandføring og grundvandstand i begge moser på en kort (2014-2015) og en længere tidshorisont (efter 2015).

Kortlægning af tykkelse og horisontal udbredelse af moseaflejringerne tørv, kalkgytje, sand og issøler er udført i begge moser i stor detaljeringsgrad. Geologiske profilsnit er optegnet på langs og tværs af begge moser. Det antages, at moseaflejringerne er dannet i en kold periode på overgangen mellem sidste istid (Weichel) og en efterfølgende varmere periode i Holocæn. Der er udtegnet kort der viser dybder til laggrænser (kalkrig tørv; bund af kalkrig tørv; top af kalkgytje; top af sandlag, og top af issøler) for hver lagenhed. Specielt korttemaet over dybden til kalkrig tørv er værdifuld i forhold til vegetationskortlægningen og et velegnet dialogværktøj for kommunen til diskussion med lodsejere om udlægning af særlige arealer til naturpleje.

Der er etableret et netværk af vandstandsrør med filtre i tre dybder (1m, 1,75m og 3,5m) med det formål at kunne beskrive grundvandets strømningsretning, vertikale hydrauliske gradienter under mosen, samt dokumentere udstrømningszoner af grundvand med artesiske forhold (potentiel oversvømmelsesareal som følge af udstrømmende grundvand). En pejlerunde i juli 2014 indikerer at grundvandet strømmer ind i moserne fra syd mod nord. Disse målinger er i god overensstemmelse med strømningsretningen i det underliggende kalkmagasin. Vandforholdene er forskellige for de to moser med hensyn til udbredelsen af trykvand. I Vasby Mose er størstedelen af mosen præget af opadrettede trykforhold mellem alle de tre filterdybder og terræn. Modsat er der under det meste af den undersøgte del af Sengeløse Mose næsten udelukkende nedadrettede gradientforhold i juli 2014. Undtagelsen er i området nord for Sengeløse Mose hvor habitatnatur forekommer. Det anses for en forbedring af moniteringsnetværket ift Urup Dam opstillingen at alle stationer har filter i 1 meters dybde. Det skal understreges at de hydrauliske gradientforhold og grundvandets strømningsretninger i moseaflejringerne er baseret på en enkelt pejlerunde udført i juli 2014. Der anbefales derfor at udføre yderligere pejlerunder i november 2014, i marts/april 2015, i juli 2015 og i november 2015 for bedre at kunne vurdere årstidsvariationerne i vandstand, strømningsretning, gradientforhold og udbredelse af områder med artesiske forhold (potentiel oversvømmelses zone).

Arealer med artesiske forhold er blevet afgrænset ved at relatere vandstanden i alle 1 meter dybe vandstandsrør i pejlerunden i juli 2014 til terræn. De steder hvor vandstanden stod over terræn er der potentiale for oversvømmelser som følge af udstrømmende grundvand. Hvis de foreslåede pejlerunder (ovenfor) gennemføres kan ændringer i udbredelse af zonen med artesiske forhold afgrænses og sættes i sammenhæng med udbredelse af kalkrig tørv og udbredelsen af kortlagt habitatnatur i de to moser. Det har ikke været muligt at indmåle kanten af en eventuel oversvømmelse i Vasby Mose med differential GPS i stil med Urup Dam undersøgelsen, da bevoksningen var for kraftig til at kunne få GPS kontakt med satellitter.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationHøje Taastrup Kommune
Antal sider106
Vol/bind2014
DOI
StatusUdgivet - 28 nov. 2014

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer66
Vol/bind2014

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater