Særligt pesticidfølsome sandområder: Forudsætninger og metoder for zonering. Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer, KUPA

Erik Nygaard (Redaktør), Arne Helweg, Bjarne S. Hansen, Bo Vangsø Iversen, Carsten S. Jacobsen, Christen D. Børgesen, Finn Pilgaard Vinther, Henrik Vosgerau, Ingelise Møller, Jens Aamand, Jim Rasmussen, Klavs M. Linde, Lars Elsgaard, Maria P. Hag, Marlene Ullum, Mogens H. Greve, Ole H. Jacobsen, Ole S. Jacobsen, Per Rosenberg, Pernille ChristensenPeter Roll Jakobsen, Peter van der Keur, René K. Juhler, Stig T. Rasmussen, Svend Elsnab Olesen, Søren B. Torp, Vibeke Ernstsen, Ulla C. Brinch

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

I forbindelse med gennemførelsen af Vandmiljøplan II og Drikkevandsudvalgets betænkning fra 1997 fik amterne ved L 56 26/6 1998 om ændring af lov om vandforsyning m.v., samt lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning, til opgave at udpege de områder, som er særligt følsomme for bestemte typer af forurening samt at prioritere den indsats, der skal gennemføres i disse områder for at beskytte vandressourcen. Dette skal ske på baggrund af en detailkortlægning, som amterne skal gennemføre.

I Drikkevandsudvalgets betænkning blev det vurderet, at der ikke forelå et tilstrækkeligt videngrundlag til at gennemføre en sådan kortlægning af følsomheden overfor udvaskning af pesticid, og at arbejdet med at udarbejde en vejledning om kortlægningen baseret på faglige, geologiske kriterier skulle gives høj prioritet.

På denne baggrund søgte og fik Miljø- og Energiministeriet, 22. februar 2000, Finansudvalgets tilslutning til at disponere midler i årene 2000-2003 til at etablere det nødvendige videngrundlag vedrørende risikoen for udvaskning af pesticider på sandede jorde og muligheden for at zonere på dette grundlag, samt til at afklare om det metodisk vil være muligt at etablere et analogt videngrundlag og kortlægningsmulighed for lerjorde. Opgaven med at etablere dette videngrundlag blev givet til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Danmarks JordbrugsForskning (DJF) i fællesskab. Den praktiske løsning af opgaven er gennemført af en projektgruppe og en række undergrupper (delprojekter) ved de deltagende institutioner og under en styregruppe med både eksterne og interne medlemmer. Professor Kim Esbensen, Ålborg Universitet, har været tilknyttet som konsulent vedrørende data analyse og bearbejdning, og som referee på resultaterne. Professor Jens Christian Refsgaard, GEUS, har været referee på rapporten, med udgangspunkt i den første version (bilag 16).

Resultaterne vedrørende afklaringen af, at der foreligger et fagligt grundlag for at zonere sandede områder, forelægges hermed for opdragsgiverne, sammen med en teknisk redegørelse for den nærmere faglige baggrund, samt dokumentation og en beskrivelse af en mulig praktisk fremgangsmåde.

Rapporten er udarbejdet med baggrund og udgangspunkt i et omfattende prøveindsamlings- og analysearbejde, som er udført af et stort antal medarbejdere, forfattere såvel som øvrige bidragydere, på institutionerne. Arbejdet er tilrettelagt af Projektgruppen og de overordnede retningslinjer udstukket af Styregruppen.

Opgaven er således gennemført med udgangspunkt i et omfattende nyetableret datasæt, beregnet til at kunne afklare betydningen af de forskellige processer i jorden. Hele datagrundlaget er vurderet, og der er gennem en iterativ process blevet fokuseret på netop de data, der bidrager til den løsning, som har vist sig mulig. Nogle datatyper, som fx. mikrobiologiske data, har derfor ikke kunnet indgå direkte som støtte til konklusionen, men indgår i forståelsen af problemkomplekset og vil kunne indgå i en videre stofspecifik karakterisering af arealerne.
OriginalsprogDansk
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider334
ISBN (Trykt)87–7871–143–8
DOI
StatusUdgivet - 2004

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater