Resultatkontrakt for Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) for 4-årsperioden 2004-2007

Per Kalvig (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) er en sektorforskningsinstitution i Miljøministeriet. GEUS har status som statsvirksomhed.

GEUS har til opgave at varetage geologisk kortlægning, dataindsamling og datalagring, samt at udføre forsknings-, rådgivnings- og formidlingsopgaver inden for de geovidenskabelige og dertil knyttede fagdiscipliner med det formål at øge kendskabet til de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks geologiske naturværdier. Herunder har GEUS til opgave at bidrage til, at Miljøministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde baseres på de nyeste danske og internationale geovidenskabelige forskningsresultater.

GEUS udfører opgaver for og formidler viden til offentlige myndigheder og private virksomheder i ind- og udland samt til den internationale forskningsverden inden for sit arbejdsområde og medvirker i kandidat- og forskeruddannelsen i samarbejde med universiteterne KU, DTU, KVL, AU og RUC.

GEUS er omfattet af lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsinstitutioner, som for tiden er under revision. Institutionens opgaver er desuden fastlagt i bekendtgørelse nr. 570 af 28. juni 1999 om Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, samt i en vedtægt af 21. december 1999.

En række af GEUS’ opgaver er fastlagt i anden lovgivning med tilhørende bekendtgørelser (Undergrundsloven, Vandforsyningsloven, Råstofloven) hvoraf også indberetninger til GEUS’ fagdatacentre fremgår.

GEUS kan mod betaling påtage sig løsning af forsknings-, overvågnings- og rådgivningsopgaver for offentlige og private rekvirenter, ligesom institutionen kan deltage i nationale og internationale forskningsprogrammer og modtage midler fra forskningsfonde m.v.

Det er GEUS’ opgave at sikre, at samfundet, virksomheder og borgere har adgang til pålidelige og kvalitetssikrede geovidenskabelige data samt geologiske kort over Danmark og Grønland. For Grønland gælder en række særlige forhold, som er nærmere omtalt nedenfor. GEUS udfører forskellige overvågningsopgaver for det offentlige, bl.a. overvågning af grundvandet i samarbejde med amterne.

Endvidere er det GEUS’ opgave at skabe ny relevant geofaglig viden på internationalt videnskabeligt niveau, samt at hjemtage forskningsresultater fra udlandet. GEUS skal formidle sin samlede viden gennem international publicering af forskningsresultater og generel information til offentligheden samt ved at yde rådgivning på miljø-, natur-, energi- og råstofområdet.

GEUS’ overordnede ledelse varetages af en bestyrelse, og den daglige ledelse varetages af en direktion sammen med ledelsesgruppen. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at såvel forskningen som GEUS’ øvrige opgaveløsning sker i et langsigtet og samfundsrelevant perspektiv, samt at opgaverne løses på et højt fagligt niveau. Endvidere skal bestyrelsen sikre, at GEUS drives som en selvstændig sektorforskningsinstitution, der arbejder uafhængigt af økonomiske og politiske særinteresser. Bestyrelsens og direktionens opgaver er fastlagt i en vedtægt.

GEUS’ opgaver i Grønland skal også ses på baggrund af ”Lovbekendtgørelse nr. 368 af 18. juni 1998 om mineralske råstoffer i Grønland” (”råstofloven”). Heri indgår bestemmelser vedrørende den dansk/grønlandske råstofordning og vedrørende forundersøgelser, efterforskning og udnyttelse af mineraler og kulbrinter i Grønland. Desuden er GEUS’ opgaver i Grønland fastlagt i ”Aftale mellem Grønlands Landsstyre og regeringen om forvaltningen vedrørende mineralske råstoffer i Grønland fra 1. juli 1998”. Udover kortlægnings- og forskningsopgaver varetager GEUS opgaven som databank for Grønland og bistår det Grønlandske Hjemmestyres Råstofdirektorat med rådgivnings- og myndighedsopgaver inden for rammerne af samarbejdsaftalerne af 1. juli 1998 og 6. juni 2000. Grønlands Hjemmestyre er repræsenteret i GEUS’ bestyrelse ved direktøren for råstofdirektoratet.

GEUS’ opgaver på Færøerne løses efter aftale med GEUS’ kollegainstitution Jarðfrøðisavnid i Tórshavn indenfor rammerne af en samarbejdsaftale med virkning fra 1. januar 2000.

Dansk Lithosfærecenter (DLC), som er et forskningscenter finansieret af Danmarks Grundforskningsfond, er administrativt tilknyttet GEUS. DLC blev oprettet i 1994 og har GEUS og Københavns Universitet som værtsinstitutioner. Centret forventes finansieret frem til 31. december 2005. DLC’s virke er ikke omfattet af denne resultatkontrakt, idet den faglige ledelse af DLC henhører under centerlederen med reference til Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider61
ISBN (Trykt)87-7871-117-7
StatusUdgivet - jan. 2004

Publikationsserier

NavnSærudgivelse

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater