Overvågning af grundvand over Stenlille naturgaslager, 1989 - 2017

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Grundvandet over naturgaslageret ved Stenlille er regelmæssigt blevet undersøgt for eventuel indhold af lette kulbrinter. Undersøgelserne er foretaget siden lageret blev taget i anvendelse i 1989, som et led i overvågningen af lageret. Grundvandet indeholdt små mængder naturlig methan ca. 0,05 mg/L allerede før nedpumpning af den første naturgas. Siden nedpumpning af naturgas er der kun set mindre udsving i methanindholdet i grundvand omkring 0,05 mg/L. I omegnen af naturgaslageret indeholder det grundvand der anvendes til vandindvinding op til 0,25 mg/L methan. Det drejer sig også om naturlig methan, dannet ved mikrobiel nedbrydning af organisk stof i de geologiske lag, som vandet siver gennem.

Undersøgelserne har vist, at et eventuelt udslip af naturgas pga. af lækage relativ let kan spores, da naturgas indeholder ca. 10 procent højere kulbrinter foruden methan. Overvågningen siden 1989 tyder ikke på nogen direkte lækage fra naturgaslageret. De midlertidige spor af naturgas i en vandværksboring i Nyrup omtalt i miljøovervågningsrapporten for syv år siden, har kun vist sig sporadisk ved senere målinger og ikke i 2017.
Methan i den naturgas, der pumpes ned i lageret, adskiller sig fra naturlig methan i grundvand ved at den indeholder mere af den tunge kulstofisotop, kulstof-13. Så også af den vej er det muligt at spore et eventuelt udslip af gas fra lageret. Isotopanalyser har i en række tilfælde været anvendt til afgøre om methan stammede fra naturgas eller ej, og heller ikke isotopanalyserne tydede på nogen lækage. Naturgassen, der pumpes ned i lageret blev fulgt relativt tæt fra 1989 til 2006 og viste ingen større ændringer i denne periode, med hensyn til sammensætning - ca. 90 procent methan og ca. 10 procent øvrige kulbrinter - og med hensyn til methans kulstof-13 isotopværdi, δ13C omkring -47 promille i forhold til isotopstandard.

Der blev i januar 2017 udført en ekstraordinær prøvetagning til isotopanalyse, som konfirmerede at naturgassens sammensætning gennem de sidste godt 25 år ikke har ændret sig meget, hverken mht. kemisk sammensætning eller methans isotopforhold /1/. Analyseresultater fra denne prøvetagning samt notat om lækagesporing ved isotopanalyse kontra højere kulbrinter er afrapporteret separat i løbet af 2017 /2/. Isotopanalyserne af naturgassen (udført i samarbejde med KU, Prof. Per Ambus) bliver foreløbigt de sidste foretaget af GEUS, da GEUS ikke længere råder over de fornødne faciliteter.

De kvartalsmæssige undersøgelser udført i 2017 viste ingen forhøjelser af koncentrationen af methan i grundvandet i området, og ingen spor af højere kulbrinter, bortset fra en stadig mindre rest fra udslippet under ibrugtagning af ny boring i 1995.

De store udsving i methan-indholdet i de allerøverste pejlefiltre i K2-boringen bør ikke give anledning til bekymring om hvorvidt methanen kan stamme fra gaslageret, da udsvingene ikke følges af en stigning i indholdet af ethan eller andre højere kulbrinter og der ikke ses en stigning i den egentlige kontrolboring.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Antal sider16
Vol/bind2018
DOI
StatusUdgivet - 11 apr. 2018

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.5
Vol/bind2018

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater