Opdeling af pesticider i forhold til deres sorptions- og nedbrydningsegenskaber. Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, KUPA

Jens Aamand, Jim Rasmussen, Ole Stig Jacobsen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Denne rapport markerer afslutningen på et delprojekt indenfor KUPA-projektet (koncept for udpegning af særligt pesticidfølsomme arealer), hvor det har været undersøgt, om det er muligt at gruppere pesticider på baggrund af deres sorptions- og nedbrydningsegenskaber i jord.

Pesticider udgør en meget stor og heterogen gruppe af kemiske stoffer, der både adskiller sig med hensyn til deres fysisk kemiske egenskaber og deres bionedbrydelighed. Da det ikke er praktisk muligt at få et fuldstændigt overblik over alle pesticiders sorptions- og nedbrydningsforhold, er der behov for, at kunne generalisere viden om pesticiders sorption og nedbrydning i ét miljø også til andre miljøer. I denne sammenhæng er det ønskeligt, at kunne inddele pesticiderne i grupper med fælles bindings- og nedbrydningsmønstre, således at der udfra viden om et modelsstofs sorptions- og nedbrydningsforhold også fås en viden om beslægtede stoffers egenskaber. En sådan viden er nødvendig i forhold til at udpege særligt pesticidfølsomme områder, for at kunne afgøre, om sådanne områder generelt set er sårbare, eller måske kun er sårbare overfor specifikke pesticider eller pesticidgrupper.

Formålet med dette delprojekt har været, at undersøge om det er muligt at inddele pesticider i en eller få grupper med samme sorptions- og nedbrydningsegenskaber. På baggrund
af forsøg med forskellige sandjorde i Danmark er det blevet undersøgt, om sorption og nedbrydning kan relateres til jordenes iboende egenskaber.

Følgende pesticiders sorption og mineralisering er blevet undersøgt i tre overjorde og tre underjorde: 2,4-D, MCPA, mechlorprop, atrazin, simazin, terbuthylazin, isoproturon, linuron, diuron, diazinon, metamitron, metribuzin, metsulfuron-methyl, tribenuron-methyl, thifensulfuron-methyl, chlorsulfuron, bentazon, dichlobenil, glyphosat og mancozeb. Desuden er
følgende pesticidnedbrydningsprodukter blevet undersøgt: 2,6 dichlorbenzamid (BAM, nedbrydningsprodukt fra dichlobenil), triazinamin og methyltriazinamin (nedbrydningsprodukter fra metsulfuron-methyl, tribenuron-methyl, thifensulfuron-methyl, og chlorsulfuron), 3-(4-isopropylphenyl)-1-methylurea (MD-IPU, nedbrydningsprodukt fra isoproturon) og 4-isopropyl-aniline (4-IA, nedbrydningsprodukt fra isoproturon).

Med det formål at undersøge om der i jorden er nogle fælles egenskaber, der bestemmer sorptionens størrelse for en gruppe af pesticider, er der foretaget en række korrelationsanalyser, hvor det er blevet undersøgt, om der er korrelationer mellem de enkelte pesticiders sorption til forskellige jorde og disse jordes iboende egenskaber (pH, mængden af organisk stof samt indholdet af ler, silt og sand). For at undersøge om de samme jordparametre styrer sorptionen af en større gruppe af pesticider, er der foretaget en clusteranalyse, på basis af de iboende egenskaber i jorden, der er styrende for sorptionen.

Resultaterne af clusteranalysen viser, at det er muligt at gruppere pesticiderne i forhold til, hvilke jordparametre der styrer sorptionen. For langt størsteparten af stofferne gælder det, at sorptionen vil være størst på jorde med et højt indhold af organisk kulstof og et lavt pH.
OriginalsprogDansk
ForlagGEUS
Antal sider34
DOI
StatusUdgivet - 2004

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater