Odense Vest - 3D geologisk/hydrostratigrafisk detailmodellering

Peter B.E. Sandersen, Anders J. Kallesøe

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Den 23. september 2015 indgik Region Syddanmark, Odense Kommune og VandCenter Syd en partnerskabsaftale om grundvandsbeskyttelse. Formålet med partnerskabet er at styrke samarbejdet om beskyttelse af grundvandet i området vest for Odense, hvor der er store grundvandsinteresser. Som det første projekt i partnerskabets regi blev projektet ”Fælles grundvand fælles ansvar” igangsat i efteråret 2015. Partnerskabsprojektet gennemføres som et pilotprojekt i et tæt samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune, VandCenter Syd og GEUS.

Formålet med partnerskabsprojektet er at udvikle værktøjer, metoder og processer, der kan bidrage til optimering af den langsigtede indsats i relation til beskyttelse, anvendelse og forvaltning af grundvandsressourcen i oplandene til VandCenter Syds kildepladser vest for Odense. Samtidig skal projektets innovative samarbejdsmodel inspirere til øget samarbejde om grundvandsbeskyttelse i Danmark.

I forbindelse med partnerskabsprojektet vil der med udgangspunkt i statens grundvandskortlægning og med inddragelse af supplerende viden blive foretaget risikovurdering og prioritering af indsatserne med henblik på at beskytte grundvandet. Indsatserne kan blandt andet omfatte forebyggelse af forurening, undersøgelser og oprensning af forureningskilder, overvågning, optimering af indvindingsstrategier, særlige arealdispositioner og forvaltningsmæssige tiltag mv.

Partnerskabsprojektet gennemføres indenfor indvindingsoplandene til VandCenter Sydskildepladser Bolbro og Eksercermarken, som forsyner store dele af Odense med drikkevand. De to kildepladser er velegnede som projektområde, fordi der foreligger væsentlig viden om de geologiske og hydrogeologiske forhold fra tidligere kortlægningsarbejde, blandt andet statens grundvandskortlægning og vandselskabets arbejde med grundvandsbeskyttelsen i området. Desuden er der kendskab til flere forurenede og muligt forurenede lokaliteter inden for oplandene til de to kildepladser, hvilket støtter valget af projektområdet.

Projektet er opdelt i 5 arbejdspakker (Work Packages; WP):
• WP0: Projektledelse
• WP1: Geologisk model, hvor formålet er at opstille en detaljeret geologisk model, der kan danne grundlag for arbejdet i WP2, WP3 og WP4
• WP2: Hydrologisk model, hvor formålet er at opstille en detaljeret, fuldt integreret hydrologisk model, der kan danne grundlag for arbejdet i WP3 og WP4
• WP3: Stoftransport, risikovurdering og prioritering, hvor formålet er at vurdere risikoen for forurening af de dybereliggende grundvandsmagasiner til brug for prioritering af indsatser
• WP4: Vandbalance og klima, hvor formålet er at belyse sammenhænge mellem grundvand og overfladevand i byen

Den overordnede projektledelse (WP0) er varetaget af Troels Kærgaard Bjerre, VandCenter Syd, og projektledelsen af de enkelte arbejdspakker er varetaget af: WP1: Jørgen Fjeldsø Christensen, Region Syddanmark (WP1), Torben Sonnenborg, GEUS (WP2), Region Syddanmark (WP3), Hans Peter Birk Hansen, Odense Kommune (WP4).

Nærværende rapport udgør afrapporteringen af WP1 – Geologisk model.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationOdense Kommune
Antal sider200
Vol/bind2017
DOI
StatusUdgivet - 10 okt. 2017

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.25
Vol/bind2017

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater