Kvælstofpåvirkning af grundvandsforekomster - muligheder for validering af modelresultater med måledata

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Naturstyrelsen har den 29. februar 2016 igangsat projektet ”Kvælstofpåvirkning af grundvandsforekomster” med deltagelse af Naturstyrelsen (NST), Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet (DCA), Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DCE) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Projektet er igangsat på baggrund af regeringens beslutning om at udfase reduktionen af kvælstofnormerne fra 2016 som beskrevet i aftale om Fødevare‐ og landbrugspakken.

GEUS har tidligere foretaget en overordnet national vurdering af betydningen af udfasningen af reduktionen af kvælstofnormerne i 2016 – 2018 på grundvandets nitratindhold. I denne vurdering er der alene indregnet effekten af øget kvælstoftilførsel og at landbrugsarealet løbende reduceres, og der er ikke taget hensyn til baselineelementer eller andre kompenserende indsatser. Vurderingen viste, at det iltede grundvand vil få en øget belastning med nitrat fra 2016, såfremt der ikke etableres kompenserende tiltag (Hansen & Larsen, 2016). Danmarks muligheder for at leve op til forpligtigelserne i Vandrammedirektivet, Nitratdirektivet og Drikkevandsdirektivet er derfor udfordret på grund af udfasningen af reduktionen af kvælstofnormerne fra 2016.

Den Nationale Kvælstofmodel er videreudviklet i dette projekt, sådan at modellen er i stand til at foretage beregninger af kvælstoftransport og omsætning fra rodzonen til grundvandsforekomster på ID15 niveau. Modellen er kørt for flere scenarier, hvor der indgår forskellige virkemidler og dermed kompenserende tiltag, som kan reducere nitratudvaskningen til grundvandet som følge af mergødskningen fra 2016. Resultaterne fra dette arbejde er rapporteret i Troldborg m.fl. (2016).

Formålet med denne rapport er at beskrive muligheder for at validere disse modelresultater med måledata i et efterfølgende projekt. I kapitel 2 præsenteres konklusioner og anbefalinger fra rapporten. I kapitel 3 beskrives konceptuelle overvejelser, og i kapitel 4 præsenteres eksisterende måledata. Begge kapitler danner grundlag for kapitel 5, som indeholder forslag til evaluering af modelresultater og ‐koncept med måledata. Det ligger ikke inden for rammen af dette projekt at gennemføre en sådan evaluering.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationNaturstyrelsen
Antal sider21
Vol/bind2016
DOI
StatusUdgivet - 30 nov. 2016

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer54
Vol/bind2016

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater