Grundvands- og overfladevandsmodel for Vasby Mose og Sengeløse Mose, Høje-Taastrup Kommune. Rigkilde-LIFE, LIFE 14NAT/DK/00606, Aktion A1, December 2017

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

I nærværende undersøgelse er opstillet en detaljeret grundvands-overfladevandsmodel (benævnes Rigkilde modellen) for Vasby og Sengeløse Moser. Modelscenarierne skal belyse de nuværende hydrologiske forhold og mosernes udvikling på kort sigt i EU-LIFE naturprojektets løbetid frem til 2020 for at få udviklet naturen her og nu, samt belyse de hydrologiske forhold der kan berøre mosen på lang sigt med fremtidige effekter af klimaændringer og ændringer i mængden af drikkevandsindvinding. 7 modelscenarier er blevet undersøgt.

Drænscenarie 1 belyser muligheden for at etablere nye nedgravede drænrør/åbne grøfter så værdifuld naturarealer kan bevares i hhv. østenden af Vasby Mose og østenden af Sengeløse Mose. Der skal være opmærksomhed på at bundkote forholdene i Spang Å og Sengeløse Å på de konkrete steder, hvor de ny drænsystemer munder ud i åerne og bundkoten af drænsystemerne. Faldene er små, så det kan være nødvendigt at etablere højvandssikring i drænrørene eller drængrøfterne ved højvandstand i åerne.

Drænscenarie 2 belyser mulige effekter på vandstandsforholdene omkring de nyetablerede dræningssystemer med henblik på at vurdere negative påvirkninger på de bevaringsværdige rigkær i begge moser. Modelberegninger viser, at der kan være målbare vandstandssænkninger i en afstand på op til 50m fra drænrøret/grøften. Det er vigtigt i en indkøringsperiode at monitere vandstandssænkningerne på begge lokaliteter med vandstandsloggere.

Ved Enghavegårdsvej 21 er lavet et scenarie 3 og 4, hvor det skal vurdere om drænvand kan afledes fra markafvanding på arealer syd for Sengeløse Mose via et nyetableret lukket rør fra Enghave gårdsvej 21 enten igennem Sengeløse Mose til Sengeløse Å eller ledes syd om Sengeløse Mose mod øst til Hakkemose Grøften. Begge løsninger er mulige, men begge kræver at HT-kommune har særlig opmærksomhed på at kontrollere brinkernes højde specielt ved Hakkemose Grøften ind mod nordøstenden af Sengeløse Mose, så overløb af næringsholdigt vand undgås ved højvandssituationer.
I scenarie 5 skal betydningen af øget nedbør vurderes i et fremtidigt klima i et vådt og et tørt scenarie sammenholdt med et nutidigt scenarium med henblik på (a) de to mosers fugtighedsforhold samt (b) Spang Å og Sengeløse Å´s afstrømning, hvor ekstremperioder med høj vandstand og ekstremperioder med lav vandstand i moseaflejringerne er blevet simuleret som følge af klimaekstremer. Klimascenarier beregnet med Rigkilde modellen for et fremtidigt tørt og vådt klima i perioden 2080-2100 sammenlignet med det nutidige klima viser ikke store forskelle i vandstand, imellem det vi kender i dag og om 60-80år. Vinterperiodens vandstande beregnet for de tre klima scenarier viser størst forskelle på optil 10-15 cm, mens sommer scenariet maksimalt er på 5cm. Beregningerne sandsynliggør således, at i planternes vækstperiode i sommerhalvåret så vil fugtighedsforholdene i moserne ikke ændres væsentligt i et fremtidigt klima. Til gengæld kan der være et forvaltningsmæssigt opmærksomhedspunkt omkring hyppigheden af grødeskæring, og senere grødeskæring på året i de to åer i et fremtidigt klima for at sikre tilstrækkelig gode afstrømningsforhold i åerne.

I scenarie 6 er den kalibrerede Rigkilde model blevet sat op til at evaluere det foreslåede moniteringsnetværk af pejleboringer i moseaflejringerne samt i sekundære og primære grundvandsmagasiner. Det anbefales at installere vandstandslogger i mindst 10 boringer i Vasby og Sengeløse Moser til overvågning af vandstanden. Formålet er dels at overvåge eventuelle påvirkninger fra grundvandsindvindinger i området, eventuelle påvirkninger fra klimaændringer og endelig effekten af etablering af to nye lokale afdræningssystemer i hhv. Sengeløse og Vasby Moser. Overvågningen skal følge ændringer i vandstand i det primære grundvandsmagasin nær moserne; i selve moseaflejringerne, samt observere ændringer i vandstand i op til 50m afstand væk fra de to nyetablerede dræningssystemer i de to moser.
I scenarie 7 er betydningen af at øge indvindingsmængder med 20% fra de eksisterende kildeplader i Sengeløse området blevet vurderet i forhold til ændringer i vandstand i moseaflejringerne. På baggrund af modelberegninger med Rigkilde modellen vurderes det for det første, at selv ved en øgning af grundvandsindvindingen med op til 20 % i Sengeløse området så vil vandstanden i moseaflejringerne ikke påvirkes nævneværdigt (få millimeter). Intet tyder på at gradientforholdene vil ændres så de steder hvor der i dag er en opadrettet grundvandsstrømning vil forsvinde. For det andet vurderes det at vandføringen i åerne omkring og i de to moser ikke reduceres væsentligt (få promille) ved en øgning af indvindingen i området med 20%.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedCopenhagen
ForlagGEUS
Antal sider43
Vol/bind2018
DOI
StatusUdgivet - 11 jun. 2018

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.1
Vol/bind2018

Emneord

  • grundvand
  • Model
  • overfladevand
  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater