GEUS' Strategier. Grundlag for Resultatkontrakt 2008-2011

Jens Stockmarr (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Herved fremlægges De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland’ (GEUS)’ Strategier som Grundlag for Resultatkontrakt 2008-2011 mellem GEUS og Klima- og Energiministeriets Departement. Strategierne er en videreudvikling af GEUS Strategier som har dannet grundlag for resultatkontrakt 2004-2007. GEUS’ resultatkontrakter er 4-årige mens strategierne har et 8 års sigte, idet de dog justeres forud for en ny resultatkontraktperiode.

Strategierne beskriver – på strategisk niveau – grundlag, baggrund og ramme for de hovedopgaver, GEUS forventer at skulle løse 2008-2011 og de umiddelbart efterfølgende år.
Resultatkontrakten beskriver på grundlag heraf forskellige opgaver i et tidsforløb med milepæle, slutprodukter, ressourceforbrug m.v. Opgaverne udmøntes detaljeret i GEUS’ årlige arbejdsprogrammer.

Nærværende faglige strategier er udarbejdet på grundlag af drøftelser i GEUS’ bestyrelse og chefgruppe i 2007 og forelagt medarbejderne på møder.

Strategien for organisations- og personaleudvikling er drøftet i samarbejdsudvalget, som har tilsluttet sig strategien.

Det finansieringsmæssige grundlag for GEUS’ strategi er de i FFL 2008 udmeldte tal for 2008-2011, hvoraf det fremgår, at GEUS’ basisbevilling inden for perioden forventes reduceret med ca. 3%. Derudover finansieres GEUS’ aktiviteter af en række eksterne finansieringskilder (forskningsfonde, EU, private virksomheder m.v.).

GEUS vil søge at opretholde en ekstern finansiering på niveau med FLL 2008 forslag og et stort set uændret antal medarbejdere.

Med vedtagelse af Lov nr. 536 Lov om De Nationale geologiske Undersøgelser for Danmarks og Grønland 6. juni 2007 blev GEUS status som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Miljøministeriet lovfæstet. Ved kongelig resolution af 23. november 2007 blev loven om GEUS, inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., overført til det nydannede Klima- og Energiministerium.

GEUS’ opgaver fremgår af loven, men herudover indebar ændringerne i det danske forskningslandskab at Geocenter København, hvori GEUS indgår sammen med Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet og Geologisk Museum, udvides med Geologisk Institut ved Århus Universitet, så der dannes et nationalt center, Geocenter Danmark.

Geocenter Danmark vil være en hjørnesten i opnåelse af de forskningspolitiske mål om større international gennemslagskraft, øget hjemtagning af forskningsprojekter og øget rekruttering af studerende.

GEUS’ strategier har været drøftet med institutionens primære interessenter, nemlig By-og Landskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen i Miljøministeriet, med
Energistyrelsen i Klima- og Energiministeriet og med Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre. Strategierne er tiltrådt af GEUS’ bestyrelse den 25. september 2007, men er efterfølgende konsekvensrettet i medfør af ressortflytningen pr. 23. november 2007.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider47
ISBN (Trykt)978-87-7871-201-1
StatusUdgivet - jan. 2008

Publikationsserier

NavnSærudgivelse

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater