Geologisk model ved Ølgod og Skovlund - eksempel på effektiviseret modellering i et heterogent geologisk miljø

Flemming Jørgensen, Rasmus Rønde Møller, Anne-Sophie Høyer, Anders Vest Christiansen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Nærværende rapport beskriver et udviklingsprojekt gennemført i samarbejde mellem Naturstyrelsen Ribe og GEUS. Målet med projektet har været at udvikle og implementere innovative metoder til optimeret geologisk modellering i et område med kompleks geologi. Desuden har der været følgende delformål med opgaven:

1. At opstille en geologisk model baseret på eksisterende og nyindsamlet datamateriale, hvor der vha. en nyudviklet metode produceres en rumlig geologisk model, der er i stand til at beskrive geologiske variationer på en effektiviseret måde samtidig med at detaljeringsgraden bevares, og
2. at kvantificere grundvandsressourcens størrelse og sårbarhed samt usikkerheden på disse, og at udpege indvindingsoplande til udvalgte kildepladser samt alder af indvundet vand.

Denne rapport omhandler delformål 1, opstillingen af en geologisk model. Projektområdet er området omkring Ølgod og Skovlund, se Figur 1.

Området udgør samtidigt undersøgelsesområdet for Geocenterprojektet ”Kompleks”. I regi af dette projekt er der indsamlet mange geofysiske data, især tætliggende SkyTEM-flyvelinjer og mange seismiske linjer. Formålet med Kompleks er hovedsageligt at undersøge nødvendigheden af at indsamle geofysiske data samt tætheden af denne indsamling. Området er udvalgt fordi boringer og tidligere indsamlede TEM data viste en meget heterogen lagserie.

De nyindsamlede geofysiske data har bekræftet dette billede af geologien, og derfor ville det være en yderst omfattende opgave at opstille en traditionel, manuel 3D geologisk model over området. Med de i dag anvendte metoder for geologisk modellering (lagfladebase-rede modeller) er det tvivlsomt, om det overhovedet vil kunne lade sig gøre at opstille en anvendelig model.

En mulighed kunne dog være at anvende voxelmodellering /20/. Naturstyrelsen Ribe har i samarbejde med GEUS ønsket at få modellen opstillet på en mere effektiv måde end det kan gøres ved manuel modellering. GEUS er i andre projekter i gang med at udvikle værktøjer til automatisering af den geologiske modelopstilling og har på denne baggrund ønsket at indgå nærværende samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen. En af metoderne, der er blevet udviklet på, er SSV-konceptet, der oprindeligt er udviklet til estimering af lertykkelse. Konceptet er blevet videreudviklet til anvendelse i geologiske voxelmodeller, således at lerindhold estimeres i hver enkelt modelvoxel. Foreløbige tests blev udført i /20/, hvorefter konceptet er blevet yderligere udviklet i forbindelse med dette projekt.

Konceptet skal ses som et værktøj i den geologiske modelleringsproces. Værktøjet skal kunne forbedre det informationsgrundlag den, geologiske modellør baserer sine geologiske fortolkninger og dermed selve modelleringen på. Det er ikke hensigten, at konceptet skal kunne overtage den manuelle modelleringsproces, da det er vigtigt at forståelsen af den geologiske dannelseshistorie, og de geologiske dannelsesprocesser inddrages i det samlede tolkningsgrundlag. Konceptets output bør derfor anvendes som et forbedret grundlag for modelleringen og ikke som et endeligt modelresultat. Det er med dette for øje, at projektet er gennemført.

Det blev aftalt, at den geologiske model skulle omfatte et rumligt voxelgrid, hvori der for hver celle er defineret et forhold mellem sand og ler. For at frembringe dette, skulle SSV-konceptet videreudvikles og anvendes i modelleringsprocessen sammen med de indsamlede geofysiske data, boredata og den geologiske forståelse fra området.

Rapporten omfatter både resultaterne af den konkrete geologiske model for Ølgod-Skovlund-området, og en beskrivelse af den udvikling projektet har afstedkommet. Der er lagt vægt på at vise og beskrive de udviklede modelkoncepter og tolkningsteknikker.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedCopenhagen
ForlagGEUS
Antal sider142
Vol/bind2012
DOI
StatusUdgivet - 17 dec. 2012

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.82
Vol/bind2012

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater