Fælles grundvand - Fælles ansvar. WP3 Stoftransport og risikovurdering

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Den 23. september 2015 indgik Region Syddanmark, Odense Kommune og VandCenter Syd en partnerskabsaftale om grundvandsbeskyttelse. Formålet med partnerskabet er at styrke samarbejdet om beskyttelse af grundvandet i området vest for Odense, hvor der er store grundvandsinteresser. Som det første projekt i partnerskabets regi blev partnerskabsprojek-tet ”Fælles grundvand fælles ansvar” igangsat i efteråret 2015. Partnerskabsprojektet gen-nemføres som et pilotprojekt i et tæt samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kom-mune, VandCenter Syd og GEUS.

Formålet med partnerskabsprojektet er at udvikle værktøjer, metoder og processer, der kan bidrage til optimering af den langsigtede indsats i relation til beskyttelse, anvendelse og for-valtning af grundvandsressourcen i oplandene til VandCenter Syds kildepladser vest for Odense. Samtidig skal projektets innovative samarbejdsmodel inspirere til øget samarbejde om grundvandsbeskyttelse i Danmark.

I forbindelse med partnerskabsprojektet vil der med udgangspunkt i statens grundvandskort-lægning og med inddragelse af supplerende viden blive foretaget risikovurdering og priorite-ring af indsatserne med henblik på at beskytte grundvandet. Indsatserne kan blandt andet omfatte forebyggelse af forurening, undersøgelser og oprensning af forureningskilder, over-vågning, optimering af indvindingsstrategier, særlige arealdispositioner og forvaltningsmæs-sige tiltag mv.

Partnerskabsprojektet gennemføres indenfor indvindingsoplandene til VandCenter Syds kil-depladser Bolbro og Eksercermarken, som forsyner store dele af Odense med grundvand. De to kildepladser er velegnede som projektområde, fordi der foreligger væsentlig viden om de geologiske og hydrogeologiske forhold fra tidligere kortlægningsarbejde, blandt andet sta-tens grundvandskortlægning og vandselskabets arbejde med grundvandsbeskyttelsen. Des-uden er der kendskab til flere forurenede og muligt forurenede lokaliteter inden for oplandene til de to kildepladser, hvilket støtter valget af projektområdet.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Antal sider119
Vol/bind2019
DOI
StatusUdgivet - 11 jun. 2019

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer14
Vol/bind2019

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater