Evaluering af marine råstofressourcer i det Nordlige Kattegat. Rekvirent: Naturstyrelsen

Steen Lomholt, Danni J. Jensen, Jørgen Leth, Birger Larsen, Camilla S. Andresen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Dette projekt omfatter en samlet opdateret vurdering af ressourceområdernes udbrdelse, typer og mængder i den del af nordlige Kattegat. Projektet har sammenstillet tidligere regionale råstofopgørelser med nyere data, for at skabe et bedre overblik over den eksisterende viden om råstofressourcerne og det bagvedliggende datagrundlag. Nærværende rapport omhandler projektområderne 558 Skagen, 528 Læsø Rende, 574 Læsø, 556 Hadsund, 534 Djursland Nord, 540 Anholt, 752 Anholt Syd, 546 Store Middelgrund, 570 Lille Lysegrund og 518 Grenå. Resultaterne er præsenteret i form af GIS-temaer, der illustrerer den regionale fordeling af råstofressourcer, samt naturlige og administrative begrænsningers indflydelse på ressourcemængden.


Ressourcevurderingen omfatter ressourceklassifikation, kvalitetsparametre, mængder og tilgængelighed. I denne klassifikation inddeles ressourceområderne efter vidensniveau om ressourcesikkerheden og den geologiske forekomsttype. Kvalitetsparametre omfatter generelt kornstørrelsen, men i enkelte tilfælde er kvaliteten tillige vurderet på baggrund petrografiske analyser. Råstofmængderne er vurderet som voluminer på baggrund af ressourcearealer og minimumsgennemsnitstykkelser. I de områder, hvor der ikke er indsamlet nye data, er de tidligere data anvendte suppleret med informationer om råstofindvindinger stillet til rådighed af Naturstyrelsen, således at der er beregnet et restvolumen i ressourceopgørelserne. Tilgængeligheden af ressourcen er vurderet ud fra tilstedeværelsen af naturlige og administrative begrænsninger. De væsentligste begrænsninger af ressourcemængden er knyttet til arealer på lavere vanddybde end 6 m, Natura 2000-områder og dynd/overjord.

Efter ønske fra Naturstyrelsen er MapInfo® GIS systemet anvendt som præsentationsmedie for dette projekt, fordi systemet er velegnet til at præsentere relationerne mellem ressourceområderne og de begrænsende faktorer. Disse kan kombineres, som man ønsker og de bagvedliggende data giver mulighed for at anskueliggøre ressourcerne og ressourcemængderne. Data fra projektområderne er klargjort, så de kan indgå i Den danske Marine Råstofdatabase, som er udviklet parallelt med dette projekt.

Ressourceopgørelsen har i alt afgrænset 95 ressourceområder i den nordlige del af Kattegat. En stor del af områderne er nye i forhold til tidligere opgørelser, idet der har været store mængder nye data til rådighed.

I projektområde 558 Skagen er der kortlagt tre ressourceområder, som består af to sandsynlige og en enkelt spekulativ. To ressourceområder er angivet som fyldsand 4, mens et ressourceområde formodentlig består af ral 3. De kortlagte sandsynlige ressourceområder i Skagens-området bidrager samlet 15 mio. m3, hvoraf 10 mio. m3 er fyldsand og 5 mio. m3 er ral 3.

I projektområde 528 Læsø Rende er der i alt lokaliseret 18 ressourceområder. De 14 af ressourcerne er spekulative ressourcer, med et ressourcepotentiale på ca. 85 mio. m3 sand 0 og 1, mens de 4 øvrige er sandsynlige forekomster med et samlet ressourcevolumen på 115 mio. m3 sand 1 .

I projektområde 574 Læsø¸ er der lokaliseret 19 ressourceområder. De 12 af ressourcerne er spekulative ressourcer er spekulative med et ressourcepotentiale på 448 mio. m3, mens de sandsynlige ressourcer er opgjort til 492 mio. m3, fordelt på 3.7 mio. m3. fyldsand 7 mio. m3, grus eller ral og 480 m3 sand 1. Der er påviste ressourcer på 104 mio. m3 fordelt på 9 mio. m3. fyldsand 95 mio. msand 1.

De eneste to kortlagte ressourcer i projektområde 556 Hadsund er begge spekulative sand 1 forekomster.

I projektområde 534 Djursland Nord er der lokaliseret 11 ressourceområder. De 9 er spekulative ressourcer med et ressourcepotential på 1.550 mio. m3, mens de resterende påviste ressourcer er opgjort til 205 mio. m3sand 1.

I projektområde 540 Anholt er der udelukkende lokaliseret en spekulativ ressource på 9 mio. m3.

I projektområde 572 Anholt Syd er der i alt lokaliseret 5 ressourceområder, hvoraf den ene er spekulativ med et ressourcepotential på 20 mio. m3, mens de øvrige 4 er sandsynlige ressourcer med et potentiale opgjort til 62 mio. m3, sand 1.

I projektområde 546 Store Middelgrund er der lokaliseret 9 ressourceområder, hvoraf de 6 er spekulative ressourcer med et potentiale på 55 mio. m3. De påviste sandsynlige ressourcer er opgjort til 11 mio. m3, sand 1, mens de påviste ressourcer på 160 mio. mer fordelt på 150 mio. m3 sand 1 og 10 mio. m3 grus 2.

I projektområde 518 Grenå er der lokaliseret alt 21 ressourceområder. Heraf udgør 15 områder spekulative forekomster på i alt 30 mio. m3 af sand 0, sand 1 eller ral 3 ressourcer, 5 områder af sand 1 og 1 område af sand 0. Der er opgjort 11 mio. m3 sandsynlige ressourcer i området.

I projektområde 570 Lille Lysegrund er der lokaliseret 7 ressourceområder, hvor af 5 områder er klassificeret som sandsynlige ressourcer på i alt 95 mio. m3 sand 1. To områder er påviste ressourcer med et samlet opgjort volumen på 7 mio. m3 fordelt på 4 mio. m3 fyldsand og 3 mio. m3 ral 3.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationNaturstyrelsen
Antal sider109
Vol/bind2013
DOI
StatusUdgivet - 2 mar. 2014

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer76
Vol/bind2013

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 4: Mineralske råstoffer

Citationsformater