Diffus grundvandsforurening med trifluoreddikesyre (TFA)

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Denne rapport er afrapportering af projektet ”Diffus forurening med TFA i dansk grundvand”, finansieret af de tre østdanske forsyningsselskaber NOVAFOS, HOFOR og FORS. Projektet blev udført fra juni 2023 til februar 2024.

Resumé: Trifluoreddikesyre(TFA) er et lille fluoreret organisk molekyle, som anses for persistent og fuldt mobilt i miljøet. Det er fundet i nedbør alle de steder på kloden, hvor der er analyseret for det. Den vigtigste kilde til TFA i nedbør er sandsynligvis en række fluorerede gasser, som nedbrydes til TFA under påvirkning af UV-lys fra solen. Sådanne gasser har været i brug som kølemidler, flammehæmmere og til bedøvelse siden 1970´erne, men med en kraftigt øget anvendelse efter 1990. I øjeblikket øges forbruget af kølemidler og samtidigforegår et skifte fra HFC-gasser til HFO-gasser, hvilket sandsynligvis vil føre til en ændret TFA-kildestyrke i nedbør i retning af højere koncentrationer, men med større regionale forskelle, grundet HFO-gassernes korte levetid. Data for TFA-koncentrationer i nedbør er stadig ret begrænsede, men de direkte og indirekte målinger, som findes, indikerer en kraftig stigning over de sidste 30-40 år. Der ser desuden ud til at være meget stor tidslig variation i TFA-koncentrationen i nedbør (højere om sommeren med høj solindstråling og i korte nedbørshændelser med udvaskning af ophobet TFA). Det samlede indtryk ud fra publicerede data er, at der i øjeblikket kan forventes en gennemsnitlig TFA-koncentration på et sted mellem 0,2 og 0,5 µg/L TFA i nedbør, dog sandsynligvis også med nogen (og stigende) geografisk variation. En række målinger af TFA i nedbør over København samt enkelte målinger andre steder på Sjælland, alle udført i perioden juni 2023 til januar 2024, bekræfter en betydelig variation i TFA-koncentration, fra 0,1-4 µg/L.

Udover nedbrydning af fluorerede gasser er pesticider indeholdende en C-CF3-gruppesandsynligvis en anden betydelig kilde til TFA i grundvandet. Sådanne pesticider har været anvendt i Danmark siden ca. 1970 og den totale anvendelse i både antal stoffer og mængde er pt. i kraftig stigning. Der er dog kun fåu ndersøgelser af TFA fra C-CF3-pesticider, og der kan sandsynligvis være stor forskel i TFA-dannelse fra stof til stof. For at vurdere, hvorledes diffus (atmosfærisk) TFA-forurening forplanter sig til grundvandet, blev der indsamlet en række grundvandsprøver, hovedsageligt fra skovområder, hvor der på forhånd var viden om, at vandet var ungt og dannet uden påvirkning fra f.eks. landbrugsdrift. Analyse af TFA i grundvandsprøverne viste, at derfor grundvand dannet inden for de sidste ca. 10 år, må forventes en koncentration på mellem 0,2 og 1 µg/L alene stammende fra atmosfærisk deposition. Koncentrationer over ca. 1 µg/L TFA i grundvand kan dermed næppe forklares med diffuse atmosfæriske kilder, men må nødvendigvis være udtryk for lokal påvirkning, f.eks. fra brug af C-CF3-pesticider i oplandet. Et nærmere kig på landsdækkende data for koncentrationer af TFA i grundvand, indrapporteret i forbindelse medgrundvandsmonitering, boringskontrol eller forureningsundersøgelser, understøtter konklusionen om, at TFA er ekstremt udbredt i terræn nært grundvand, og at koncentrationen af TFA er højest i det yngste grundvand, som pt. ser ud til generelt at indeholde 0,2-1 µg/L TFA. I de kommende år må koncentrationen af TFA forventes at være stigende i dét vand, som indvindes til drikkevand. Det gælder sandsynligvis både i områder, hvor der indvindes forholdsvist terrænnært og i områder, der indvinder fra dybereliggende magasiner.
OriginalsprogDansk
ForlagGEUS
Antal sider60
DOI
StatusUdgivet - 7 feb. 2024

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer4
Vol/bind2024

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater