Arbejdsprogram 2009

Jens Stockmarr (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Arbejdsprogram 2009 er det andet arbejdsprogram i GEUS’ resultatkontrakt for perioden 2008-2011. Arbejdsprogrammet beskriver de planlagte faglige aktiviteter, hvis strategiske grundlag er fastlagt i ”GEUS Strategier – Grundlag for Resultatkontrakt 2008-2011”.

Resultatkontrakten og strategien kan i sin helhed findes på www.geus.dk. Inden for disse rammer er aktiviteterne tilrettelagt, så der fokuseres på felter, der vurderes at have særlig stor samfundsmæssig betydning for GEUS hovedinteressenter: Klima- og Energiministeriet, Miljøministeriet og Grønlands Hjemmestyre ved Råstofdirektoratet. Også opgaver af betydning for andre ministerier, regioner, kommuner m.fl. indgår.

Arbejdsprogrammet dækker hele GEUS’ aktivitet og omhandler således både de opgaver der er kendte ved årets start, og de opgaver der forudsættes skabt gennem opnåelse af ekstern finansiering i løbet af 2009.

Arbejdsprogrammet afspejler GEUS’ organisering af opgaveløsningen og er opdelt i programområderne: Databanker og formidling, Vandressource, Energiråstoffer, Mineralske råstoffer og Natur og Klima. Hertil kommer arbejdet med Organisations- og Personaleudvikling.

De strategiske fokusområder omfatter 18 strategiske indsatsområder, der er fastlagt i Resultatkontrakten, sammen med 12 kvantitative resultatindikatorer. I Arbejdsprogrammet indgår de aktiviteter, der ligger inden for indsatsområderne, både de der var kendte og beskrevet ved kontraktens indgåelse først i 2008, og de der er kommet til siden. Arbejdsprogrammet er således en løbende udmøntning af resultatkontrakten.

Klima- og Energiministeriet har opstillet strategiske pejlemærker inden for ministeriets ressort og Miljøministeriet har fastlagt flerårige koncernmål. GEUS bidrag til disse mål er angivet i de enkelte indsatsområder og sammenstillet skematisk i bilag 1. Ligeledes har råstofdirektoratets råstofstrategi for Grønland haft betydelig indflydelse på indholdet i de strategiske indsatsområder, der omfatter opgaver i Grønland.

GEUS indgår i medfør af kommunalreformen i et tæt samarbejde med statens Miljøcentre under By- og Landskabsstyrelsen om Grundvandskortlægningen især indenfor de særlige drikkevandsområder. Ligeledes har GEUS en nøglefunktion som datacenter i den fælles offentlige dataløsning, der udgør Danmarks Miljøportal.

GEUS’ arbejde i medfør af kontinentalsokkelprojektet, der ikke falder ind under de strategiske rammer for hovedinteressenterne, omfatter tilvejebringelse og vurdering af data fra områderne ved Grønland og Færøerne, som kan begrunde, at Danmark, jævnfør FN’s Havretskonventions Artikel 76, kan gøre krav på havområder beliggende udenfor 200 sømil. Arbejdet sker i medfør af en forvaltningsaftale med Ministeriets for Videnskab, Teknologi og Udvikling og med deltagelse af Udenrigsministeriet og de færøske og grønlandske myndigheder.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider63
ISBN (Trykt)978-87-7871-237-0
StatusUdgivet - jan. 2009

Publikationsserier

NavnSærudgivelse
ISSN1902-8563

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater