Arbejdsprogram 2005

Per Kalvig (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Arbejdsprogrammet for 2005 beskriver GEUS’ planlagte faglige aktiviteter med udgangspunkt i de målsætninger og langsigtede strategiske satsninger, som er beskrevet i GEUS’ strategier og resultatkontrakt (2004-2007). Inden for disse rammer er aktiviteterne tilrettelagt så der fokuseres på de faglige felter, der vurderes at have særlig stor samfundsmæssig betydning, herunder også aktiviteter uden for Miljøministeriets ressortområde. Arbejdsprogrammet bygger på udkastet til finansloven, som det foreligger ved udgangen af 2004. De væsentligste pejlemærker for aktiviteterne i 2005 er gennemgået nedenstående.

Som konsekvens af kommunalreformen vil de nye miljøforvaltninger fra 2007 få et stort behov for at kunne anvende informationer fra GEUS’ miljørelaterede databaser. Derfor er det nødvendigt at ændre brugerfladen til nogle af GEUS’ databaser så de kan fungere sammen med andre miljødatabaser. For at støtte aktiviteterne er der desuden formuleret et institutionsmål, ligesom aktiviteterne koordineres med de øvrige institutioner i Miljøministeriet i arbejdet med Koncernmål 6.

Implementering af EU’s Vandrammedirektiv er fortsat en betydelig opgave, hvor GEUS skal bidrage vedrørende karakterisering af vandressourcerne således, at der kan foretages en samlet tilstandsvurdering som kan sammenholdes med miljømålene. Disse aktiviteter støttes desuden af et institutionsmål og Koncernmål 3. Undersøgelserne med at identificere og vurdere de dybtliggende grundvandsmagasiner fortsættes. Herudover fortsætter forskningsaktiviteterne af pesticiders omsætning og transport i jordlagene og i vandmiljøet.

På energiområdet er aktiviteterne særligt rettet mod at vurdere Nordsø kalkens kulbrintepotentialer i områder, der ligger nær de producerende felter. Aktiviteterne støttes af Institutionsmål 5. Desuden er der planlagt en række forskningsaktiviteter, som skal vurdere mulighederne for at deponere COi undergrunden, evt. i oliefelter således at indvindingen kan øges. I Grønland skal GEUS rådgive Grønlands Hjemmestyre i tilknytning til den afholdte olieudbudsrunde og bidrage til modning af nye prospekter.

I medfør af Danmarks ratificering af Havretskonventionens Art. 76 skal GEUS’ aktiviteter i 2005 bidrage til at tilvejebringe og vurdere data fra områder ved Grønland og Færøerne, som evt. kan begrunde at Danmark kan gøre krav gældende for havområder beliggende uden for 200 sømil.

GEUS har planlagt en række aktiviteter, som skal bidrage til øget viden om klimaændringer. I 2005 vil aktiviteterne særligt blive fokuseret på at etablere et koncept for overvågning af afsmeltning fra den grønlandske indlandsis, således at satellitobservationer kan kalibreres bedre. Aktiviteterne kan dermed bidrage til forståelsen af klimaændringerne i den nordatlantiske region og til at forbedre klimamodellerne.

Som led i en omstrukturering af Kort- og Matrikelstyrelsen i 2004 er Den Seismologiske Tjeneste overført til GEUS; tjenestens aktiviteter er derfor ikke omtalt i Resultatkontrakt 2004-07. Tjenesten indgår i den globale overvågning af jordskælv, og skal også fremover bidrage til information og rådgivning af myndigheder, virksomheder og borgere om seismologi, herunder specielt jordskælv.

Arbejdsprogrammet er godkendt af GEUS’ bestyrelse den 10. december 2004.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider49
ISBN (Trykt)87-7871-149-5
StatusUdgivet - 2005

Publikationsserier

NavnSærudgivelse
ISSN0909-542X

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater