Arbejdsprogram 2003

Per Kalvig (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Dette arbejdsprogram dækker fjerde år i GEUS’ anden resultatkontraktperiode. Arbejdsprogrammet er den årlige faglige og ressourcemæssige udmøntning af de generelle faglige målsætninger og de langsigtede strategiske satsninger, som er indeholdt i den indgåede resultatkontrakt af 21. december 1999 mellem GEUS og Miljøministeriet (det daværende Miljø- og Energiministeriet) for perioden 2000-2003.

Den vigtigste begivenhed for GEUS i år 2002 var indflytningen til Geocentret i Øster Voldgade 10 komplekset i nyombyggede lokaler. Her indgår GEUS sammen med Københavns Universitet i et geovidenskabeligt forsknings-, undervisnings- og rådgivningscenter på tværs af ressortgrænser. I år 2003 påbegyndes realiseringen af dette samarbejde, idet GEUS forsat skal varetage sine sektorspecifikke opgaver.

Arbejdsprogrammet er opdelt i to dele. En generel del, som beskriver dels de overordnede rammer for GEUS’ aktiviteter og dels udmøntningen af resultatkontraktens strategiske indsatsområder indenfor sektor- og forskningspolitiske målsætninger, personale og organisation, og en faglig del, som beskriver de planlagte aktiviteter indenfor hvert af GEUS’ faglige programområder.

Arbejdsprogrammet skal ses i lyset af, at GEUS i foråret 2002 som led i effektiviseringen og slankningen af den statslige sektor har måttet reducere personalet med ca. 30 medarbejdere, med fuld effekt i 2003. Det betyder, at planlagte opgaver i resultatkontrakten i 2003 må videreføres i reduceret omfang eller i enkelte tilfælde helt opgives. Det er dog også blevet muligt at igangsætte nye projekter, på basis af ekstern finansiering. Generelt set forudsætter gennemførelsen af de planlagte aktiviteter, at der opnås den nødvendige eksterne finansiering.

GEUS har valgt at fokusere på en række af de aktiviteter og resultater, som forventes nået i 2003, ved fastsættelse af specifikke institutionsmål og konkrete milepæle. Institutionsmålene er relateret til de strategiske indsatsområder og beskrevet i tilknytning hertil. Miljøministeriets koncernledelse har defineret otte koncernmål for 2003, hvortil GEUS bidrager i forskelligt omfang. GEUS har i denne sammenhæng sat fokus på øget datatilgængelighed for borgerne, effekter af klimaændringer og EU’s Vandrammedirektiv.

GEUS er en del af Miljøministeriet, og GEUS’ aktiviteter skal understøtte det øvrige ministeriums målsætninger og strategier. Tilrettelæggelsen af arbejdsprogrammet er således sket efter drøftelse med de administrative styrelser i ministeriet. GEUS rådgiver desuden Energistyrelsen i Økonomi- og Erhvervsministeriet i spørgsmål vedr. efterforskning- og udnyttelse af kulbrinter på dansk område og anden anvendelse af undergrunden. GEUS’ aktiviteter i Grønland er drøftet med Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat.

Arbejdsprogrammet er godkendt af GEUS’ bestyrelse den 6. december 2002.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider52
ISBN (Trykt)87-7871-109-6
StatusUdgivet - jan. 2003

Publikationsserier

NavnSærudgivelse
ISSN0909-542X

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater