Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter: State of the art for forekomst af pesticider i dansk og udenlandsk grundvand

Walter Brüsch

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Dette projekt har gennemgået alle grundvandsanalyser omfattende pesticider og nedbrydningsprodukter i GEUS database ”Jupiter”. Analyserne er undersøgt samlet og dernæst opdelt i grundvandsovervågning (GRUMO), aktive vandværksboringer (BK) og i gruppen ”Andre Boringer”, der omfatter analyser fra øvrige boringer samt vandværksboringer, der ikke er i drift.

GEUS er nationalt datacenter for analysedata for grundvand og drikkevand, og alle analyser af grund- og råvand registreres i databasen Jupiter. Råvand er vand fra vandværkernes indvindingsboringer, før vandet bliver eventuelt bliver iltet og behandlet i simple sandfiltre. Jupiter indeholder også tekniske og geologiske oplysninger om ca 230.000 boringer udført i Danmark.

Den landsdækkende grundvandsovervågning, GRUMO, er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet, NOVANA. GRUMO har som mål at følge udviklingen i grundvandsressourcen og der er etableret 70 grundvandsovervågningsområder. 50 områder er udbygget med omkring 22 overvågningsindtag, og grundvandsovervågningen omfatter i alt ca 1.400 indtag, der alle er egnede til analyse for grundvandets hovedbestanddele. Heraf er ca 800 indtag egnede til analyse for specielle parameter som f.eks. pesticider.

Grundvandsovervågningen omfatter også udtagning af vandprøver i landovervågningsområderne, LOOP, hvor vandprøverne er udtaget fra højtliggende grundvand under konventionelt dyrkede marker i 5 områder.

Boringskontrollen, BK, gennemføres af vandværkerne. I GEUS bearbejdning af data fra BK medtages kun vandværksboringer, hvor der i de sidste 5 år er indvundet grundvand til drikkevandsproduktion. Vandværkerne skal i princippet analysere for de pesticider og nedbrydningsprodukter, som har været anvendt i vandværkernes oplande, hvis der er en begrundet mistanke om, at disse kan findes i grundvandsmagasinerne. I praksis analyserer de store vandværker for samme program, som anvendes i grundvandsovervågningen, men nogle vandværker analyserer for flere pesticider og nedbrydningsprodukter. De mindre vandværker analyserer ofte for et begrænset antal stoffer. Når vandværkerne ophører med indvinding af råvand fra indvindingsboringer f.eks. som følge af fund af pesticider eller af andre årsager, overføres boringerne til gruppen ’Andre Boringer’. ’Andre Boringer’ omfatter også analyser af vandprøver udtaget fra markvandingsboringer, vandværkernes overvågningsboringer, afværgeboringer og boringer gennemført i forbindelse med forureningsundersøgelser m.m.

Der forelå i september 2006 oplysninger om ca 870.000 enkeltanalyser af pesticider og nedbrydningsprodukter i GEUS database, som stammer ca 43.300 analyserede vandprøver. Vandprøverne er udtaget fra ca 11.600 boringer, hvor der er gennemført analyser i en eller flere vandprøver pr. boring.
OriginalsprogDansk
ForlagMiljøstyrelsen
Antal sider154
StatusUdgivet - 2007

Publikationsserier

NavnArbejdsrapport fra Miljøstyrelsen
Nummer26
Vol/bind2007

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater