Årsberetning 2006: Forskning for et samfund i forandring

H.H. Thomsen (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Den mest markante begivenhed for GEUS i 2006 var regeringens beslutning om institutionens fremtidige placering og rolle i forhold til reorganiseringen af det danske forskningslandskab. Regeringen imødekom GEUS’ ønske om at forblive en selvstændig forskningsinstitution i Miljøministeriet. Men samtidig forpligtes GEUS til med sin faglige ekspertise at bidrage til ph.d.-, kandidat- og bacheloruddannelserne på universiteterne. Samarbejdet med universiteterne intensiveres inden for rammerne af et nyt Geocenter Danmark. Dette center samler GEUS og de to universiteter i København og Århus, der uddanner geologer, under én fælles paraply.

En anden væsentlig nyskabelse var knyttet til implementeringen af Kommunalreformen. GEUS fik overflyttet en række medarbejdere fra amterne til en ny GEUS afdeling i Århus. Den har som hovedopgave at forestå koordineringen af den gebyrfinansierede kortlægning af de danske grundvandsressourcer.

I forbindelse med Kommunalreformen har GEUS medvirket til etableringen af Danmarks Miljøportal. GEUS’ databaser er udviklet til at være fællesoffentlige on-line databaser for boringer, grundvands- og drikkevandsdata og geofysiske data af væsentlig betydning for forvaltningen af vandressourcer og
råstoffer.

På klimaområdet, har GEUS bidraget med forskning på tre væsentlige felter. Ved hjælp af en model udviklet af GEUS er der udført beregninger af klimaforandringernes effekt på ferskvandskredsløbet i Danmark. Beregningerne viser store regionale variationer af stor betydning for en fremtidig forvaltning af vandressourcerne og vandmiljøet.

Afsmeltningen af den grønlandske indlandsis udgør en usikkerhedsfaktor i internationale modelberegninger for den fremtidige globale havstigning. På baggrund af et pilotstudie afsluttet i 2006 har GEUS igangsat et nyt overvågningsprogram, der over en årrække skal vurdere massetabet fra Indlandsisens randzone ved smeltning og kælvning af isfjelde. Det sker ved at opstille fuldautomatiske målestationer, der registrerer smeltning, klimaparametre og isens bevægelse.

Med henblik på at begrænse det globale udslip af drivhusgasser til atmosfæren har GEUS i samarbejde med en række europæiske lande gennemført forskningsprojekter, der skal klarlægge mulighederne for lagring af CO2 i undergrunden. I 2007 påbegyndes lagring af CO2 på en lokalitet nær Berlin.

På energiområdet har GEUS’ forskning bidraget til at skabe øget interesse for Grønland hos den internationale olieindustri, som bl.a. har resulteret i en række licensansøgninger i forbindelse med en udbudsrunde, der omfattede områder off-shore Vestgrønland. På dansk område har GEUS påvist muligheder for at finde nye forekomster af gas/kondensat dannet fra dybtliggende kulholdige lag i Den Danske Centralgrav og omkringliggende områder.

I 2006 blev der for alvor taget hul på sokkelundersøgelserne nord for Grønland med henblik på evt. at gøre territoriale krav gældende ud over 200 sømil, hvor der kan være muligheder for olie- og gasforekomster. Trods ekstreme, ugunstige vejr- og isforhold blev der sammen med canadiske forskere indsamlet tilstrækkeligt med data til at opstille en seismisk model af undergrunden.

GEUS’ geologiske kortlægning i Grønland er en væsentlig forudsætning for den store internationale interesse, der i de seneste år har ført til den største kommercielle mineralefterforskning nogen sinde. GEUS’ indsats var i år koncentreret om Nuuk- og Maniitsoq-områderne med særlig fokus på guld- og diamantmulighederne.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider18
ISBN (Trykt)978-87-7871-198-4
StatusUdgivet - 2007

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater