Årsberetning 2004: Forskning for velfærd og balance

H.H. Thomsen (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

GEUS har i år valgt titlen "Forskning for velfærd og balance" som overskrift til vores årsberetning. Med denne titel vil vi understrege GEUS ́ tosidede opgave: På den ene side at bidrage til øget velfærd i samfundet ved at skaffe viden, så de naturgivne ressourcer – vand, energi og råstoffer – kan udnyttes. På den anden side at drage omsorg for, at denne udnyttelse sker på en miljømæssig skånsom måde, så jordens naturværdier også vil være tilgængelige for kommende generationer.
Behov for vand, især rent drikkevand, står øverst på ønskesedlen for alverdens mennesker. I Danmark er der ikke vandmangel. Men drikkevandet er truet af menneskeskabt forurening. GEUS er statens vagthund og har i 2004 været aktiv med at udvikle operationelle metoder, der kan begrænse effekten på grundvandet af pesticidanvendelsen i landbruget. I ulandene har GEUS støttet med rådgivning i Honduras, Mozambique og Vietnam. I sidstnævnte tilfælde er især arsen en trussel mod grundvandet.
Olie og gas spiller fortsat en central rolle som energikilde. I Nordsøen gælder det om at finde mulige, men endnu ikke opdagede forekomster og iøvrigt udnytte dem, man kender bedre. GEUS er forskningsaktiv på begge emner. I Grønland bidrager GEUS især med at skabe viden om de geologiske forhold, så det kan lykkes at tiltrække den internationale industri og finde olie. Det kan skabe grundlag for en mere selvstændig grønlandsk økonomi. Samtidig forsker GEUS i muligheder for at lagre CO2 i undergrunden fra afbrænding af fossile brændsler og udnytte geotermisk energi. Det er forskningsområder, der i fremtiden kan bidrage til at begrænse udslippet af drivhusgasser til atmosfæren betydeligt.

I 2004 ratificerede Danmark med tilslutning fra Grønland og Færøerne FN ́s havretskonvention. Den giver blandt andet kyststater mulighed for at gøre krav på undergrundens og havbundens ressourcer uden for 200 sømilsgrænsen. I denne forbindelse har GEUS arbejdet med at dokumentere eventuelle krav over fire havområder omkring Færøerne og Grønland og har forberedt undersøgelser af et femte område i det Arktiske Ocean nord for Grønland.

Mineralske råstoffer indgår i mange vigtige materialer og processer, der danner grundlag for industriog servicessamfundet. GEUS bidrager med grundlagsskabende forskning, der muliggør en målrettet efterforskning af bestemte råstoffer. I Grønland er der i disse år især fokus på guld og diamanter. På den internationale arena bistår GEUS med rådgivning om begrænsning af skadelige miljøeffekter. I Mongoliet f.eks. ved en mere skånsom anvendelse af kviksølv i guldudvinding fra small-scale mining, en primitiv form for mineraludnyttelse hos den fattigste del af befolkningen i mange ulande.

Balancen i naturen bliver altid påvirket ved udnyttelse af naturressourcer som f.eks. råstoffer. GEUS forsker derfor i aktuelle effekter af råstofgravning på land og til havs, og udviklingen af kulturlandskabet siden menneskets indvandring i Danmark. Men også forskning i genoprettelse af balancen i de øverste jordlag er på dagsordenen i forbindelse med rensning af forurening med miljøfremmede organiske stoffer. Og med Grønland som arbejdsfelt, hvor Indlandsisens kraftige afsmeltning kan iagttages år for år, er Danmark bidragyder til den internationale klimaforskning.

Til velfærd og livskvalitet hører også naturoplevelser, især når menneskets basale materielle behov er opfyldt. GEUS bidrager med viden og rådgivning vedrørende naturparker og bevaringsværdige landskaber. I Grønland dannede GEUS ́ forberedende arbejde grundlaget for UNESCO ́s udnævnelse i 2004 af Ilulissat Isfjord til nyt verdensarvsområde.

På de efterfølgende sider er der for hver emnekreds givet nogle eksempler på GEUS aktiviteter i det forgange år, som belyser ovenstående problemstillinger. Hvis du vil vide mere om GEUS ́ aktiviteter, er det nemt at få et overblik på vores hjemmeside (www.geus.dk) som har haft 375.000 besøg i det forgangne år.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider18
ISBN (Trykt)87-7871-162- 2
StatusUdgivet - 2005

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater