Årsberetning 2003: Geologi for samfundet

H.H. Thomsen (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Sidst på året 2003 indgik bestyrelsen en ny resultatkontrakt med Miljøministeriet for fireårsperioden 2004–07. Resultatkontrakten tager udgangspunkt i nye faglige strategier for de kommende år, som er udarbejdet efter grundige drøftelser i GEUS ́ medarbejderstab, chefgruppe, direktion og bestyrelse og inddragelse af samarbejdspartnere. Den finansielle ramme varslet for de kommende finanslove er faldende, men bevillingsreduktionerne søges delvis kompenseret af flere eksterne indtægter fra forskningsråd, fonde, EU, offentlige myndigheder samt erhvervslivet.
De højest prioriterede områder i Danmark i de nye strategier vedrører forskning og rådgivning angående sikring af rent drikkevand for fremtiden samt olie/gas ressourcerne i Nordsøen. Adskillige emner på programområdet Natur og Miljø har derimod måttet nedprioriteres. Opgaverne i Grønland fastholder deres forholdsmæssige andel af GEUS ́ basisbevilling og prioriteres i samråd med Grønlands Hjemmestyre.
I det forgangne år har GEUS lavet en ny opgørelse af Danmarks drikkevandsressource og arbejdet med at udvikle en metode til kortlægning af områder med sandjorder, som er særligt følsomme over for nedsivning af pesticider til grundvandet, står foran sin afslutning.

En fortsat udnyttelse af kulbrinteressourcerne i Nordsøen var på den politiske dagsorden i 2003. GEUS har med sin forskning bidraget til forståelsen af de processer, der fører til oliedannelse i kalkfelter og høstet international anerkendelse herfor. Hvad Grønland angår har GEUS i samarbejde med Hjemmestyret lagt sig i selen over for den internationale olieindustri med markedsføring af kulbrintepotentialet ud for Vestgrønland, hvor der planlægges en ny udbudsrunde i 2004. GEUS har desuden forestået det første års indsamling af seismiske data nord for Færøerne og syd for Grønland i kontinentalsokkelprojektet, med henblik på evt. at gøre krav gældende på områder ud over 200 sømil.
På mineralområdet er GEUS ligeledes aktiv med at bidrage til, at råstofudnyttelse kan udvikles til et bærende erhverv i Grønland. Indsatsen har i 2003 været koncentreret om geologisk kortlægning i Vestgrønland, sammenstilling af relevante regionale data til fremme af selskabernes efterforskning samt dokumentation af geologiske processer, der kan føre til dannelse af forekomster af diamanter og guld. Et vellykket signal til den internationale mineindustri var åbningen af en ny guldmine i Sydgrønland sidst på året.
På klimaområdet har GEUS afsluttet et stort internationalt forskningsprojekt der bl.a. dokumenterer, at de geologiske muligheder er til stede i Danmarks undergrund til lagring af store mængder CO2, hvis en sådan løsning til begrænsning af udslippet af denne drivhusgas til atmosfæren skulle komme på den politiske dagsorden. For Grønland har GEUS udarbejdet ansøgningsmaterialet til UNESCO for at få udnævnt Jakobshavn Isbræ til verdensarvlokalitet. I Danmark er der bl.a. gennemført geologisk kortlægning i Vestjylland med særlig henblik på drikkevandsinteresser.

På bistandsområdet har GEUS arbejdet i flere nye lande. For Verdensbanken er der foretaget vurdering af mulighederne for udvikling af minedrift i Laos og Kirgisistan. Samarbejdet med Vietnam er videreført og intensiveret, især hvad angår vietnamesernes muligheder for at efterforske og udnytte landets olie- og gasforekomster. I Ghana har GEUS afsluttet sit toårige rådgivningsprojekt for Nordic Development Fund vedr. organisering af landets nationale geologiske undersøgelse.

Trods endnu en afskedigelsesrunde i det forgangne år er det lykkedes GEUS ́ medarbejdere at afslutte en række vigtige forsknings- og rådgivningsprojekter i ind- og udland og opfylde næsten samtlige institutionsmål og resultatindikatorer, med et positivt økonomisk resultat på bundlinien.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider18
ISBN (Trykt)87-7871-113-4
StatusUdgivet - 2004

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater